SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
29 aôut 2011 29 augustus 2011
________________
Question écrite n° 5-3020 Schriftelijke vraag nr. 5-3020

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au ministre de la Défense

aan de minister van Landsverdediging
________________
Défense - Plan de réforme - Infrastructure militaire - Utilisation alternative - Projets de gestion de la nature - Emplacements de bivouac pour les mouvements de jeunesse Defensie - Hervormingsplan - Militaire infrastructuur - Alternatief gebruik - Natuurbeheerprojecten - Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen 
________________
armée
base militaire
mouvement de jeunes
réserve naturelle
krijgsmacht
militaire basis
jongerenbeweging
natuurreservaat
________ ________
29/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
29/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4955 Réintroduite comme : question écrite 5-4955
________ ________
Question n° 5-3020 du 29 aôut 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3020 d.d. 29 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les mesures du plan de réforme de la Défense ont un impact très important sur l'infrastructure militaire actuelle. L'armée quitte plusieurs quartiers et installations d'entraînement afin d'être à même d'organiser de manière plus efficace les 57 quartiers restants.

Par le passé, une grande partie de l'infrastructure militaire a été affectée à de nouvelles utilisations. On a ainsi mis des emplacements de bivouac à la disposition de mouvements de jeunesse et on a lancé de grands projets de gestion de la nature.

Il importe dès lors de savoir quel impact aura la transformation de l'armée sur ces usages alternatifs.

J'aimerais obtenir en conséquence une réponse aux questions que voici :

1) Dans quels quartiers et terrains d'entraînement qui sont conservés après la réforme y a-t-il des projets de gestion de la nature ? Quelles sont les organisations qui en sont chargées et de quelle surface s'agit-il ? J'aimerais une liste par quartier et terrain d'entraînement.

2) Dans quels quartiers et terrains d'entraînement qui seront fermés ou aliénés après la réforme y a-t-il des projets de gestion de la nature ? Quelles sont les organisations qui en sont chargées et de quelle surface s'agit-il ? J'aimerais une liste par quartier et terrain d'entraînement.

3) Dans quels quartiers et terrains d'entraînement conservés après la réforme, des emplacements de bivouac sont-ils proposés aux mouvements de jeunesse ? Quelle étendue de terrain est-elle disponible à cet effet ? J'aimerais une liste détaillée par quartier et terrain d'entraînement.

4) Dans quels quartiers et terrains d'entraînement qui seront fermés ou aliénés après la réforme, des emplacements de bivouac sont-ils proposés aux mouvements de jeunesse ? Quelle étendue de terrain est-elle disponible à cet effet ? J'aimerais une liste détaillée par quartier et champ d'entraînement.

5) De quelle manière est-il tenu compte lors de la fermeture ou de la vente d'infrastructures militaires de l'usage alternatif comme espace de gestion de la nature ou de camps de jeunes ?

6) Y a-t-il déjà eu des contacts avec d'autres autorités publiques, mouvements pour la nature ou mouvements de jeunesse à propos de l'aliénation des domaines militaires ? Si oui, j'aimerais avoir un aperçu de ces contacts par domaine ?

 

Het hervormingsplan voor Defensie heeft een zeer grote impact op de aanwezige militaire infrastructuur. Verschillende kwartieren en trainingsinstallaties worden verlaten, zodat de overgebleven 57 kwartieren efficiënter georganiseerd kunnen worden.

In het verleden werden grote gedeelten van de aanwezige militaire infrastructuur op een alternatieve wijze aangewend. Zo werden bivakplaatsen ter beschikking gesteld aan jeugdbewegingen en werden ook grote natuurbeheerprojecten opgezet.

Het is dan ook belangrijk om te weten in hoeverre de transformatie van Defensie een impact heeft op dit alternatieve gebruik.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan behouden blijven, vinden natuurbeheerprojecten plaats? Welke organisaties zijn hierbij betrokken en over welke oppervlakte heeft dit betrekking? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

2) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan gesloten of vervreemd zullen worden, vinden natuurbeheerprojecten plaats? Welke organisaties zijn hierbij betrokken en over welke oppervlakte heeft dit betrekking? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

3) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan behouden blijven, worden bivakplaatsen aan jeugdbewegingen aangeboden? Welke capaciteit aan terreinen is hiervoor beschikbaar? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

4) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan gesloten of vervreemd zullen worden, worden bivakplaatsen aan jeugdbewegingen aangeboden? Welke capaciteit aan terreinen is hiervoor beschikbaar? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

5) Op welke wijze wordt bij de sluiting of vervreemding van militaire infrastructuur rekening gehouden met het alternatief gebruik inzake natuurbeheer of jeugdkampen?

6) Zijn er reeds contacten gelegd met andere overheden, natuurbewegingen of jeugdwerkingen over de vervreemding van militaire domeinen? Zo ja, graag een overzicht per domein.