SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
1 juillet 2011 1 juli 2011
________________
Question écrite n° 5-2655 Schriftelijke vraag nr. 5-2655

de Liesbeth Homans (N-VA)

van Liesbeth Homans (N-VA)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
La protection de la vie privée et la distribution postale De bescherming van de privacy inzake postbestelling 
________________
service postal
protection de la vie privée
protection des communications
postdienst
eerbiediging van het privé-leven
telefoon- en briefgeheim
________ ________
1/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
1/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-618
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4161
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-618
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4161
________ ________
Question n° 5-2655 du 1 juillet 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2655 d.d. 1 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Selon la législation sur la distribution postale, il est en Belgique obligatoire de disposer d'une adresse postale, mais pas d'une boîte aux lettres dans laquelle le courrier puisse effectivement être déposé. Pour une fraction importante de la population, cela ne pose pas de problème puisque chacun peut choisir de ne pas recevoir son courrier à son adresse postale. Il doit pourtant être possible de recevoir son courrier, car la distribution postale est un service universel au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

C'est ici que le bât blesse. Placer une boîte aux lettres n'est obligatoire ni pour les propriétaires ni pour les locataires. On arrive ainsi à des situations où les occupants d'un immeuble à appartements multiples doivent se partager une boîte aux lettres parce que le propriétaire n'en a pas prévu de séparées. Il n'est pas impensable que certains envois se retrouvent chez la mauvaise personne, ce qui peut mettre en péril la protection de la vie privée.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1. Pourquoi une telle obligation n'a t elle jamais été instaurée ?

2. Dans une optique de protection de la vie privée, vous semble t il indiqué de compléter la loi sur les baux à loyer ou l'arrêté royal du 8 juillet 1997 par l'obligation de pourvoir chaque unité d'habitation d'une boîte aux lettres ?

3. Les locataires ont ils actuellement une base juridique pour exiger une boîte aux lettres particulière si cela n'a pas été prévu dans le bail ?

 

Volgens de wetgeving met betrekking tot de postbestelling is het in België verplicht om over een postadres te beschikken, maar niet om een brievenbus te hebben waarin de post ook daadwerkelijk besteld kan worden. Dit hoeft voor een aanzienlijk deel van de bevolking geen probleem te zijn aangezien het ieders recht is om ervoor te kiezen om niet beschikbaar te zijn voor briefwisseling op zijn postadres. Logischerwijs zou het echter wel mogelijk moeten zijn om post te ontvangen, aangezien de postbedeling in België universeel is volgens de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Hier wringt echter het schoentje. Het plaatsen van brievenbussen is niet verplicht: niet voor de eigenaars en niet voor de huurders. Dat leidt tot situaties waarbij de bewoners van een gebouw met meerdere wooneenheden een brievenbus moeten delen omdat de eigenaar van het gebouw niet voorziet in aparte brievenbussen. Het is niet ondenkbaar dat bepaalde poststukken zo in verkeerde handen kunnen vallen, waardoor de bescherming van de privacy in het gedrang kan komen.

Graag stelde ik u hierover de volgende vragen:

1. Om welke reden werd een dergelijke verplichting nooit geïmplementeerd?

2. Acht u het opportuun om de huurwet of het koninklijk besluit van 8 juli 1997 in het kader van de bescherming van de privacy uit te breiden met de verplichting om elke wooneenheid te voorzien van een brievenbus?

3. Hebben huurders momenteel een juridisch argument om een aparte brievenbus te eisen indien dit niet in de huurovereenkomst werd opgenomen?