SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
10 mars 2011 10 maart 2011
________________
Question écrite n° 5-1706 Schriftelijke vraag nr. 5-1706

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

van Bart Laeremans (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Bruxelles - Criminalité - Évolution Brussel - Criminaliteit - Evolutie 
________________
Région de Bruxelles-Capitale
criminalité
statistique officielle
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
criminaliteit
officiële statistiek
________ ________
10/3/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
10/3/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4456 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4456
________ ________
Question n° 5-1706 du 10 mars 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-1706 d.d. 10 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'incertitude continue à régner quant à l'évolution de la criminalité à Bruxelles. Je réfère à cet égard au débat que nous avons eu le 20 avril 2010 en commission de la Justice de la Chambre. Le nombre de dossiers pénaux introduits ces dernières années au parquet de Bruxelles a ainsi augmenté, alors que les chiffres de la police indiquaient une baisse. L'évolution pour 2010 est encore incertaine.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1. Est-il possible de fournir un aperçu des dossiers pénaux introduits ces cinq dernières années au parquet de Bruxelles ? Peut-on le ventiler selon que les infractions ont été constatées à Hal-Vilvorde ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ?

2. Entre-temps, a-t-on élucidé le fait que le parquet et la police indiquent des évolutions divergentes ? En d'autres termes, comment le ministre explique-t-elle que les chiffres de la police aient diminué alors que ceux du parquet augmentaient ?

 

Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de evolutie van de criminaliteit in Brussel. Ik verwijs hiervoor naar het mondelinge debat dat we hierover hadden op 20 april 2010 in de Kamercommissie Justitie. Zo steeg het aantal strafrechtelijke dossiers dat binnenkwam op het Brussels parket tijdens de voorbije jaren, terwijl de cijfers van de politie in dalende lijn gingen. Intussen is nog niet duidelijk hoe de cijfers evolueerden voor het jaar 2010.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om voor de vijf voorbije jaren een overzicht te geven van de cijfers van het aantal binnenkomende strafrechtelijke dossiers bij het Brussels parket? Kan hierbij een uitsplitsing gemaakt worden van het aantal cijfers dat betrekking heeft op misdrijven vastgesteld in Halle-Vilvoorde enerzijds en de misdrijven vastgesteld in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel anderzijds?

2. Werd inmiddels een verklaring gevonden voor het feit dat de evolutie van deze cijfers danig verschilt tussen parket en politie? Hoe verklaart hij met andere woorden dat de cijfers van de politie in dalende lijn gingen, terwijl deze van het parket stegen?