SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
4 avril 2014 4 april 2014
________________
Question écrite n° 5-11348 Schriftelijke vraag nr. 5-11348

de Dominique Tilmans (MR)

van Dominique Tilmans (MR)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________________
Les maladies transmissibles et le personnel médical De overdraagbare ziektes en het medisch personeel 
________________
sida
maladie infectieuse
personnel infirmier
aids
infectieziekte
verplegend personeel
________ ________
4/4/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
4/4/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-4850 Requalification de : demande d'explications 5-4850
________ ________
Question n° 5-11348 du 4 avril 2014 : (Question posée en français) Vraag nr. 5-11348 d.d. 4 april 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Une enquête de la Plateforme de prévention du sida révèle des chiffres inquiétants de discrimination. Plusieurs patients ne se voient pas proposer des soins de qualité et c'est inacceptable de la part de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens. Le taux de refus de soins augmente de 50% pour les homosexuels et il double pour les patients d'origine africaine. Inquiétant !

Pour lutter contre cette attitude, vous avez notamment prévu dans le Plan VIH 2014-2019 :

- de renforcer un meilleur accompagnement des acteurs des secteurs médical, paramédical, psychologique ou social, travaillant en privé ou dans les maisons médicales, les centres de planning, les hôpitaux, les cliniques, les maternités, les centres de santé mentale, les maisons de repos, les prisons, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, la médecine du travail, etc.

- d'intégrer le VIH et les questions qui y sont liées en tant que sujet obligatoire dans le cursus de formation médicale.

- de soutenir la formation, l'information continue des acteurs.

On pourrait s'interroger sur les raisons de cette discrimination dans le milieu médical, milieu pourtant confronté à d'autres maladies transmissibles comme les hépatites A et B.

Une partie de la réponse tient peut-être à la non obligation du patient contaminé d'informer le personnel médical pour qui, il faut le reconnaître, le risque n'est pas égal à zéro.

En effet, si le port de gants peut être une 1ère barrière à une éventuelle contamination, il n'empêche qu'un bistouri, une seringue peut accidentellement glisser des mains et blesser le médecin/l'infirmière… qui a dès lors une haute probabilité d'être infecté.

On peut comprendre l'inquiétude des médecins et du personnel soignant à ne pas être informés préalablement de l'état de santé du patient. Cette situation conduit également à ne pas pouvoir obliger un patient à se soumettre à une prise de sang afin de connaître son état.

Ma question, Madame la Ministre :

La protection de la vie privée dans les cas explicités plus haut peut-elle aller jusqu'à mettre en danger la santé des patients discriminés pour leur appartenance à un groupe à risques et mettre en danger la santé des médecins et du personnel soignant ?

Ne serait-il pas raisonnable, sous la stricte confidentialité, que le personnel médical puisse être informé quant aux maladies transmissibles éventuelles de ses patients ? Ceci afin de les soigner en toute confiance et de permettre aux soignants de mieux se protéger.

 

Een peiling van het Plateforme de prévention du sida, de Franstalige zustervereniging van het Vlaamse SENSOA, brengt verontrustende cijfers over discriminatie aan het licht. Verschillende patiënten krijgen geen kwaliteitszorg aangeboden en dat is onaanvaardbaar vanwege artsen, verplegers, apothekers. Het aantal gevallen waarin medische zorg wordt geweigerd, stijgt met 50% voor homoseksuelen en verdubbelt voor patiënten van Afrikaanse komaf. Verontrustend!

Om die houding te bekampen hebt u meer bepaald in het HIV-Plan 2014-2019 maatregelen opgenomen:

- om de begeleiding te verbeteren van de medische, paramedische, psychologische en sociale actoren die actief zijn in privé- of groepspraktijken, in centra voor gezinsplanning, ziekenhuizen, klinieken, kraamafdelingen, centra voor mentale gezondheid, rusthuizen, gevangenissen, opvangcentra voor asielzoekers, de arbeidsgeneeskunde, enzovoorts;

- om HIV en ermee gelinkte items verplicht op te nemen in het programma van de artsenopleiding;

 - om de voortgezette opleiding en de voorlichting van de actoren te ondersteunen;

Men kan zich afvragen om welke redenen die discriminaties voorkomen in het medische milieu, waar men toch ook wordt geconfronteerd met andere overdraagbare ziekten zoals hepatitis A en B.

Het antwoord ligt misschien deels bij de besmette patiënt, die niet verplicht is het medisch personeel over zijn toestand in te lichten, hoewel men moet toegeven dat het risico voor dat personeel niet onbestaande is.

Het dragen van handschoenen kan weliswaar een eerste bescherming bieden tegen een eventuele besmetting, maar een scalpel of een injectienaald kan per ongeluk uit de handen van de arts of de verpleegster glijden en deze kwetsen zodat hij of zij hoogst waarschijnlijk wordt besmet.

Het is begrijpelijk dat de artsen en het verzorgend personeel zich ongerust maken omdat ze niet voorafgaandelijk over de gezondheidstoestand van de patiënt moeten worden ingelicht. Bovendien kunnen ze een patiënt evenmin een bloedafname opleggen om diens gezondheidstoestand te kennen.

Mijn vraag, mevrouw de minister, luidt als volgt:

Kan in de bovenvermelde uitvoerig beschreven gevallen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zo ver worden gedreven dat zowel de gezondheid van patiënten die gediscrimineerd worden omdat ze tot een risicogroep behoren, als de gezondheid van de artsen en van het verzorgend personeel in het gedrang komt?

Zou het niet redelijk zijn het medisch personeel strikt vertrouwelijk op de hoogte te brengen van de eventuele overdraagbare ziekten bij hun patiënten? Zodoende kunnen verplegers betrokkenen in volledig vertrouwen verzorgen en ook zichzelf beter beschermen.