SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
27 mars 2014 27 maart 2014
________________
Question écrite n° 5-11295 Schriftelijke vraag nr. 5-11295

de Karl Vanlouwe (N-VA)

van Karl Vanlouwe (N-VA)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
la saisie de feux d'artifice het in beslag nemen van vuurwerk 
________________
feu d'artifice
saisie de biens
statistique officielle
vuurwerk
beslag op bezittingen
officiële statistiek
________ ________
27/3/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
27/3/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-4856 Requalification de : demande d'explications 5-4856
________ ________
Question n° 5-11295 du 27 mars 2014 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-11295 d.d. 27 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

J'aimerais poser les questions suivantes à la ministre.

1) Quelle est la procédure habituelle pour la saisie de feux d'artifice et d' autres équipements pyrotechniques ?

2) La ministre pourrait-elle également fournir les données annuelles suivantes pour les cinq dernières années ?

a) Combien d'entrepôts pour feux d'artifice existe-t-il en Belgique ? Combien de tonnes y sont-elles entreposées ?

b) Combien de tonnes de feux d'artifice détruit-on chaque année? Par quels services ou sociétés cette destruction est-elle assurée ?

c) Quel est le coût de destruction des feux d'artifice saisis ?

d) Quel est le coût de l'entreposage des feux d'artifice saisis ?

e) Quand les entrepôts ont-ils été contrôlés ?

 

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Wat is de gebruikelijk procedure voor het in beslag nemen van vuurwerk en andere pyrotechnische materialen?

2) Zou de minister eveneens de volgende gegevens kunnen geven, per jaar voor de jongste vijf jaar:

a) Hoeveel opslagplaatsen voor vuurwerk bestaan er in België, en hoeveel ton ligt er in deze opslagplaatsen opgeslagen?

b) Hoeveel ton vuurwerk wordt jaarlijks vernietigd en door welke dienst of bedrijven?

c) Hoeveel bedragen de kosten voor de vernietiging van het in beslag genomen vuurwerk?

d) Hoeveel bedragen de opslagkosten voor het in beslag genomen vuurwerk?

e) Wanneer werden de opslagplaatsen gecontroleerd?