SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
22 janvier 2014 22 januari 2014
________________
Question écrite n° 5-10953 Schriftelijke vraag nr. 5-10953

de Cécile Thibaut (Ecolo)

van Cécile Thibaut (Ecolo)

au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________________
la présence d'amiante dans les bâtiments de la Société nationale des chemins de fers belges et son impact sur les travailleurs de aanwezigheid van asbest in gebouwen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de gevolgen voor de werknemers 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
maladie professionnelle
amiante
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
beroepsziekte
asbest
________ ________
22/1/2014Verzending vraag
24/2/2014Antwoord
22/1/2014Verzending vraag
24/2/2014Antwoord
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-4155 Requalification de : demande d'explications 5-4155
________ ________
Question n° 5-10953 du 22 janvier 2014 : (Question posée en français) Vraag nr. 5-10953 d.d. 22 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Le mois dernier, un menuisier du Groupe SNCB, atteint irrémédiablement d'un mésothélione plus communément appelé cancer de l'amiante, a porté plainte contre la SNCB et Infrabel pour administration volontaire de substances nocives.

Appelé à commenter cette procédure judiciaire, un porte-parole de la SNCB a expliqué à la presse qu'un inventaire a été réalisé en 2005 et 2006. La base de données " envirobase " répertorie 4936 présences d'amiante, signalées dans 828 bâtiments des chemins de fer. Sur ces 828 bâtiments, 80 ont été démolis ou traités depuis lors.

Interrogé au sujet de l'amiante dans le groupe SNCB, le 8 juillet 2002, votre prédécesseur, Monsieur le Ministre, précise qu' "Il subsiste des installations où l'amiante est liée et ne présente donc plus de danger. En cas de modification ou de travaux à ces installations, il est fait appel à des firmes spécialement agréées pour réaliser les travaux sans libération de fibres dans l'environnement. "

La réalisation de ce cadastre précis et l'attention particulière en cas de travaux aux installations est une démarche nécessaire pour protéger au mieux les travailleurs des nuisances de l'amiante.

Cependant, il me revient qu'entre 2005 et aujourd'hui, 17 mésothéliomes ont été répertoriés par le service de médecine du travail de la SNCB. Aussi, il semble que malgré le recensement certains travailleurs affirment " avoir été en contact avec de l'amiante sans avoir été informé, ni formé, ni protégé ".

Monsieur le Ministre, confirmez-vous qu'entre 2005 et aujourd'hui, 17 mésothéliomes ont été répertoriés par le service de médecine du travail de la SNCB ?

L'ensemble de ces personnes ont-elles bénéficié d'une indemnisation pour incapacité permanente à la suite d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ?

Quelle est votre réaction aux propos récents de travailleurs du groupe SNCB affirmant avoir été en contact avec de l'amiante sans avoir été informé, ni formé, ni protégé ?

Quelles sont les mesures que vous envisagez afin de lutter contre l'exposition de travailleurs de la SNCB à l'amiante ?

 

Vorige maand heeft een schrijnwerker van de NMBS-Groep, die een ongeneeslijk mesothelioom - gewoonlijk asbestkanker genoemd - heeft opgelopen, klacht ingediend tegen de NMBS en Infrabel wegens het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen.

Een woordvoerder van de NMBS die deze gerechtelijke procedure moest toelichten, verklaarde aan de pers dat in 2005 en 2006 een inventaris werd opgesteld. In de databank “envirobase” zijn 4936 plaatsen met asbest opgenomen, verspreid over 828 gebouwen van de spoorwegen. Sedertdien werden daarvan 80 gebouwen gesloopt of behandeld.

Op vragen over het gebruik van asbest in de NMBS-Groep antwoordde uw voorganger op 8 juli 2002: “Er blijven installaties bestaan waar het asbest in gebonden toestand voorkomt en dus geen gevaar oplevert. Bij aanpassingen van of werkzaamheden in die installaties wordt een beroep gedaan op speciaal erkende firma’s opdat het werk zo uitgevoerd zou worden dat er geen vezels in het milieu terechtkomen.”

Het opstellen van dat nauwkeurige kadaster en de bijzondere aandacht bij werken aan de installaties is nodig om de werknemers zo goed mogelijk te beschermen tegen de nadelen van asbest.

Ik verneem echter dat de arbeidsgeneeskundige dienst van de NMBS tussen 2005 en vandaag 17 gevallen van mesothelioom heeft geregistreerd. Ook blijkt dat ondanks de inventarisering bepaalde werknemers verklaren dat ze in contact gekomen zijn met asbest zonder ingelicht, opgeleid of beschermd te zijn.

Bevestigt u dat de arbeidsgeneeskundige dienst van de NMBS tussen 2005 en vandaag 17 gevallen van mesothelioom heeft geregistreerd?

Hebben al die personen een uitkering gekregen wegens blijvende ongeschiktheid als gevolg van een asbestgerelateerde beroepsziekte?

Hoe reageert u op de recente beweringen van de werknemers van de NMBS-Groep dat ze in contact gekomen zijn met asbest zonder ingelicht, opgeleid of beschermd te zijn?

Welke maatregelen overweegt u te nemen om de blootstelling van NMBS-werknemers aan asbest te voorkomen?

 
Réponse reçue le 24 février 2014 : Antwoord ontvangen op 24 februari 2014 :

D'après le Fonds des Maladies Professionnelles: « Le mésothéliome met environ 40 ans à se déclarer après la première exposition à l'amiante. Jusque dans les années 80, l'amiante était souvent utilisé grâce à ses nombreuses propriétés intéressantes (résistant, isolant, bon marché…) et convenant de ce fait à toutes sortes de travaux. Du fait que l'amiante était devenu un produit très utilisé dans le monde entier, et qu'il s'écoule des dizaines d'années avant que ne se déclare une maladie liées aux particules d'amiante inhalées dans le passé, il fait encore aujourd'hui des victimes. »

Ceci explique la raison pour laquelle des mésothéliomes sont malheureusement diagnostiqués encore aujourd'hui alors qu'ils sont la conséquence d'inhalation de fibres d'amiante dans le passé, des dizaines d'années auparavant. Pour cette même raison, le mésothéliome n’est pas considéré comme un accident du travail, mais bien comme une maladie professionnelle.

Le Groupe Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) m’indique que de 2005 à ce jour, 21 travailleurs ont été reconnus victimes d’une maladie professionnelle et indemnisés pour un mésothéliome consécutif à une exposition à de l’amiante. Toutes ces personnes se sont vu accorder une incapacité de travail permanente de 100 %.

Le Groupe SNCB me confirme également que conformément à l'arrêté royal du 16 mars 2006, articles 37 et suivants, un inventaire et un programme de gestion de l'asbeste encore présent a été établi par l’employeur lequel informe et forme annuellement les travailleurs qui sont exposés à l'amiante.

A titre d’exemple de mesure prise pour lutter contre l’exposition de travailleurs du Groupe SNCB à l’amiante, le Groupe SNCB cite le cas de démantèlement de matériel contenant encore de l’amiante. Cette opération se déroule à Malines dans une cabine spécialement conçue à cette fin (avec système d’aspiration, des vêtements de protection spéciaux, des douches avant et après le travail en cabine, etc). Les fibres d’amiante sont ensuite collectées dans des sacs hermétiquement clos par une firme spécialement agréée.

Volgens het Fonds voor de Beroepsziekten “duurt het ongeveer 40 jaar vooraleer de mesothelioom na de eerste blootstelling met asbest optreedt. Tot in de jaren 80 werd asbest vaak gebruikt omwille van zijn talrijke interessante eigenschappen (resistent, isolerend, goedkoop,…) waardoor het voor allerlei soorten werken geschikt was. Omdat asbest overal ter wereld een erg wijdverspreid product werd, en omdat er tientallen jaren voorbijgaan vooraleer een ziekte optreedt die gelinkt is aan de inademing van asbest in het verleden, maakt jet vandaag nog steeds slachtoffers.”

Dat verklaart waarom de diagnose van mesotheliomen helaas vandaag nog wordt gesteld, terwijl ze het resultaat is van de inademing van asbestvezels tientallen jaren geleden. Om die reden wordt de mesothelioom niet als werkongeval maar wel als een beroepsziekte beschouwd.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep geeft me aan dat er sinds 2005 tot op vandaag, 21 werknemers zijn erkend als slachtoffer van een beroepsziekte en een uitkering hebben ontvangen voor een mesothelioom als gevolg van een blootstelling aan asbest. Al deze personen werden voor 100 % permanent werkonbekwaam verklaard.

De NMBS-Groep bevestigt me ook dat, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 16 maart 2007, artikelen 37 en volgende, een inventaris en een beheersprogramma voor het nog aanwezige asbest opgemaakt werd door de werkgevers die de werknemers, die aan asbest worden blootgesteld, jaarlijks vormt en informeert.

Als voorbeeld van een maatregel die genomen wordt in de strijd tegen de blootstelling van werknemers van de NMBS-Groep aan asbest, haalt de NMBS-Groep het voorbeeld aan van de ontmanteling van materiaal dat nog asbest bevat. Deze operatie heeft plaats in Mechelen in een speciaal daarvoor gebouwde cabine (met wegzuigsysteem, speciale beschermingskledij, douches voor en na het werk in de cabine, enz). De asbestvezels worden dan door een bijzondere en daarvoor gevolmachtigde firma opgevangen in hermetisch afgesloten zakken.