SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
4 novembre 2013 4 november 2013
________________
Question écrite n° 5-10273 Schriftelijke vraag nr. 5-10273

de Nele Lijnen (Open Vld)

van Nele Lijnen (Open Vld)

à la ministre de l'Emploi

aan de minister van Werk
________________
Travail des étudiants - Nouvelle réglementation - Évaluation Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Evaluatie 
________________
statistique de l'emploi
travail des jeunes
charge de famille
prestation familiale
werkgelegenheidsstatistiek
jongerenarbeid
gezinslast
gezinsuitkering
________ ________
4/11/2013 Verzending vraag
7/1/2014 Rappel
13/2/2014 Rappel
17/3/2014 Herkwalificatie
4/11/2013 Verzending vraag
7/1/2014 Rappel
13/2/2014 Rappel
17/3/2014 Herkwalificatie
________ ________
Requalifiée en : demande d'explications 5-4919 Requalifiée en : demande d'explications 5-4919
________ ________
Question n° 5-10273 du 4 novembre 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-10273 d.d. 4 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Une nouvelle réglementation relative au travail des étudiants est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Désormais, chaque étudiant reçoit un quota de 50 jours par an pour s'adonner à un travail d'étudiant. Les étudiants pourraient ainsi travailler de manière plus flexible. Ils peuvent consulter leur quota sur le site Student@work.

Je voudrais poser les questions suivantes à ce sujet. Pouvez-vous chaque fois me fournir des statistiques pour chacune des cinq dernières années ?

1) Pouvez-vous m'indiquer le nombre d'étudiants ayant dépassé le nombre d'heures ou de jours durant lesquels ils pouvaient travailler et ayant par conséquent dû payer des cotisations ONSS plus élevées ?

2) Combien d'étudiants ont-ils dépassé le salaire maximal et ne sont-ils par conséquent plus à la charge de leurs parents ?

3) Combien de parents ont-ils perdu les allocations familiales à la suite d'un dépassement du nombre maximal d'heures de travail par trimestre ?

4) Combien d'étudiants ont-ils dû payer des impôts à la suite d'un dépassement du salaire maximal ?

5) Combien d'étudiants se sont-ils enregistrés sur le site Student@work afin de contrôler leur quota ?

6) Constate-t-on une évolution dans ces chiffres ? Si oui, laquelle ?

 

Sinds 1 januari 2012 is er een nieuwe regeling in werking betreffende de studentenarbeid. Voortaan krijgt iedere student 50 dagen per jaar, het zogenaamde contingent, om studentenarbeid te verrichten. Studenten zouden zo op een meer flexibele manier kunnen werken. Via de website Student@work kan de student zijn contingent zelf raadplegen.

Hierover heb ik volgende vragen. Kunt u mij het cijfermateriaal telkens geven voor de laatste vijf jaar en opdelen per jaar?

1) Kunt u mij zeggen hoeveel studenten een overschrijding hebben gehad van het aantal uren/dagen dat zij konden werken en bijgevolg dus een hogere RSZ-bijdrage moesten betalen?

2) Hoeveel studenten overschreden het maximumloon en waren bijgevolg niet langer als kind ten laste van hun ouders?

3) Hoeveel ouders verloren de kinderbijslag ingevolge een overschrijding van het maximum aantal werkuren per kwartaal?

4) Hoeveel studenten moesten belastingen betalen ingevolge een overschrijding van het maximumloon?

5) Hoeveel studenten hebben zich geregistreerd op de website Student@work om zo hun contingent te controleren?

6) Is er een evolutie in de cijfers van dit dossier? Zo ja, welke?