SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
23 octobre 2013 23 oktober 2013
________________
Question écrite n° 5-10182 Schriftelijke vraag nr. 5-10182

de Elke Sleurs (N-VA)

van Elke Sleurs (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________________
L'indemnisation des rendez-vous manqués chez les prestataires de soins De vergoeding voor verzuimde afspraken bij zorgverstrekkers 
________________
médecin
profession paramédicale
profession de la santé
dokter
paramedisch beroep
beroep in de gezondheidszorg
________ ________
23/10/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
23/10/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-3963 Requalification de : demande d'explications 5-3963
________ ________
Question n° 5-10182 du 23 octobre 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-10182 d.d. 23 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le Syndicat neutre pour indépendants a interrogé 537 médecins généralistes, spécialistes et praticiens d'une profession paramédicale concernant leur réaction en cas de non-respect des rendez-vous par les patients. Il en ressort qu'un prestataire sur cinq envoie une facture lorsque le patient ne se présente pas à son rendez-vous. Quatre prestataires sur cinq ont vu augmenter le nombre de rendez-vous manqués au cours des deux dernières années.

Les demandes d'indemnisation sont tout à fait conformes à l'article 77 du Code de déontologie médicale, en vertu duquel “ une indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez-vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés à temps ”. Le montant de l'indemnisation n'est toutefois pas précisé. Selon l'enquête du SNI, six praticiens sur dix réclamaient l'intégralité des honoraires et 37 %, une partie de ceux-ci. Le Syndicat neutre pour indépendants est dès lors demandeur d'une réglementation uniforme en matière de demande d'indemnisation.

Les médecins qui ne demandent pas d'indemnisation ont fait part d'une perte de revenus hebdomadaire de 100 à 250 euros. Il semble dès lors s'agir d'un problème croissant ; un cadre légal est donc de plus en plus demandé.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Quel est votre avis concernant ce problème de plus en plus aigu ?

2) Êtes-vous favorable à une réglementation uniforme en matière d'indemnisation ou jugez-vous préférable de sensibiliser les patients ?

3) Quelles initiatives comptez-vous prendre ?

 

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen bevroeg 537 huisartsen, specialisten en beoefenaars van een paramedisch beroep naar hun acties bij het niet nakomen van afspraken door patiënten. Daaruit bleek dat 1 op 5 de rekening stuurt wanneer een patiënt niet opdaagt voor een afgesproken raadpleging. Vier op de tien zag de voorbije twee jaar ook het aantal patiënten dat zijn afspraak niet nakomt duidelijk toenemen.

Het aanrekenen van een schadevergoeding is volledig in regel met artikel 77 van de code van de geneeskundige plichtenleer dat stelt dat een medicus een vergoeding mag vragen voor een niet doorgegaan huisbezoek of een verzuimde afspraak die niet tijdig werd geannuleerd. Hoe hoog deze vergoeding mag zijn, wordt echter niet gespecifieerd. Uit de bevraging van het NSZ kwam naar voren dat zes op de tien het volledige honorarium aanrekent en 37% slechts een deel ervan. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen is dan ook vragende partij voor een uniforme regeling voor het aanrekenen van een schadevergoeding.

De medici die geen vergoeding vragen, zeiden hierdoor wekelijks toch een 100 tot 250 euro aan inkomsten te mislopen. Het lijkt dus om een toenemend probleem te gaan waardoor de vraag naar een wettelijk kader toeneemt.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is uw mening over dit toenemend probleem?

2) Bent u voorstander van een uniforme regeling voor een schadevergoeding of denkt u eerder aan sensibilisering van de patiënten?

3) Welke stappen zal u ondernemen?