SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
12 février 2010 12 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6976 Schriftelijke vraag nr. 4-6976

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________________
Agence locale pour l'emploi (ALE) - Travailleurs - Transfert vers un emploi régulier dans le cadre des titres-services Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap (PWA) - Werknemers - Doorstroming naar een reguliere baan in het kader van de dienstencheques 
________________
service d'emploi
avantage accessoire
réinsertion professionnelle
statistique officielle
dienst voor arbeidsbemiddeling
bijkomend voordeel
herintreding
officiële statistiek
________ ________
12/2/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
12/2/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6976 du 12 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6976 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis l'introduction des titres-services, le nombre de travailleurs des agences locales pour l'emploi (ALE) pour l'aide ménagère a diminué. Les travailleurs ALE sont encouragés à passer à un emploi régulier dans le cadre des titres-services. Ceux qui éprouvent des difficultés dans leur nouvelle situation professionnelle reçoivent une garantie de retour dans le régime ALE. Le transfert n'est hélas pas encore optimal.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes, pour l'année 2009 et avec une ventilation par région.

1. Combien de travailleurs ALE sont-ils passés à un emploi régulier dans le système des titres-services ?

2. Combien de ces travailleurs ont-ils été engagés par une ALE ayant un département sui generis de titres-services ?

3. Combien de ces travailleurs ont-ils été engagés par :

a) une société commerciale ;

b) une agence d'intérim ;

c) une entreprise d'insertion ;

d) une association sans but lucratif (ASBL) ;

e) des communes, des centres publics d'action sociale (CPAS) ou autres ?

4. Combien de travailleurs ont-ils fait usage de la garantie de retour ?

5. Combien de travailleurs sont-ils entrés dans le système ALE ?

 

Sinds de invoering van de dienstencheques is de instroom van de werknemers van plaatselijke werkgelegenheidsagenschappen (PWA-ers) voor poetshulp ingeperkt. PWA-ers worden aangemoedigd om door te stromen naar een reguliere job in het kader van de dienstencheques. Wie problemen heeft met de nieuwe werksituatie krijgt een terugkeergarantie naar het PWA-regime. Helaas is de doorstroming nog steeds niet optimaal.

Ik kreeg graag een antwoord op de volgende vragen voor het jaar 2009, telkens opgesplitst per gewest.

1) Hoeveel PWA-ers zijn doorgestroomd naar een reguliere baan in het stelsel van dienstencheques?

2) Hoeveel van die werknemers werden aangeworven door een PWA met een sui-generisafdeling dienstencheques?

3) Hoeveel van die werknemers werden aangeworven door:

a) een handelsvennootschap;

b) een interimkantoor;

c) een invoegonderneming;

d) een vereniging zonder winstoogmerk (vzw);

e) gemeenten, openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) of andere?

4) Hoeveel werknemers hebben gebruik gemaakt van de terugkeergarantie?

5) Hoeveel werknemers zijn ingestroomd in het PWA-systeem?