SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
27 janvier 2010 27 januari 2010
________________
Question écrite n° 4-6596 Schriftelijke vraag nr. 4-6596

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Temps hivernal - Suppressions et retards de trains - Plan d’action Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Winterweer - Afschaffingen en vertragingen van treinen - Actieplan 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
durée du transport
intempérie
information du consommateur
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
weer en wind
consumentenvoorlichting
________ ________
27/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
27/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6596 du 27 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6596 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis la mi-décembre 2009, le temps hivernal a fortement perturbé le trafic ferroviaire. Pendant la première semaine de janvier 2010, la majorité des voyageurs vers Bruxelles ont été confrontés à des retards. La communication n’a pas non plus toujours été claire.

1. Combien de trains ont-ils été supprimés suite au temps hivernal ?

2. Combien de trains ont-ils accusé des retards d’au moins dix minutes suite au temps hivernal ?

3. Quels ont été les principaux problèmes qui ont engendré des retards suite au temps hivernal ?

4. Pourquoi la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) ne parvient-elle pas à prendre des mesures préparatoires suffisantes qui pourraient prévenir ces retards et problèmes causés par le temps hivernal ?

5. Le ministre compte-t-il demander à la SNCB d’élaborer un plan d’action sur la base des expériences avec le temps hivernal rigoureux afin d’anticiper les problèmes sur les lignes lors d’un nouvelle vague de froid ?

6. Est-il possible de demander l’avis de sociétés de chemins de fer de pays comme la Suède, la Norvège et la Finlande où l’on a une grande expérience du froid hivernal ?

7. Pourquoi les voyageurs restent-ils confrontés à un manque de communication et ne sont-ils pas informés des retards, des correspondances manquées et autres ?

8. Que fait-on pour éviter à l’avenir ces situations embarrassantes ?

 

Het winterweer heeft sinds half december 2009 het treinverkeer danig in de war gestuurd. Tijdens de eerste werkweek van januari 2010 werden de meeste reizigers voor Brussel geconfronteerd met vertragingen. Ook de communicatie was niet altijd even duidelijk.

1. Hoeveel treinen werden ingevolge het winterweer afgeschaft?

2. Hoeveel treinen liepen ingevolge het winterweer vertragingen op van minimaal tien minuten?

3. Wat waren de voornaamste problemen die ingevolge de winterkou leidden tot vertragingen?

4. Waarom slaagt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) er niet in om voldoende voorbereidende maatregelen te nemen die vertragingen en problemen ingevolge het winterweer kunnen voorkomen?

5. Zal de geachte minister de NMBS vragen om op basis van de ervaringen met het barre winterweer een actieplan uit te werken om te anticiperen op problemen met het spoor bij nieuwe winterkou?

6. Kunnen hierover adviezen worden ingewonnen bij spoorwegmaatschappijen van landen zoals Zweden, Noorwegen en Finland, waar men veel ervaring heeft met winterkou?

7. Waarom blijven reizigers geconfronteerd worden met een manke communicatie, zoals het niet aankondigen van vertragingen, het missen van aansluitingen en dergelijke?

8. Wat wordt eraan gedaan om die vervelende toestanden in de toekomst te vermijden?