SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
11 janvier 2010 11 januari 2010
________________
Question écrite n° 4-6444 Schriftelijke vraag nr. 4-6444

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Grève sauvage du lundi 14 décembre 2009 - Retards - Position des syndicats Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wilde staking van maandag 14 december 2009 - Vertragingen - Houding van de vakbonden 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
grève
transport de voyageurs
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
staking
reizigersvervoer
________ ________
11/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
11/1/2010Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6444 du 11 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6444 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le mercredi 9 décembre 2009, à Mons, il y a eu une « action sociale » du personnel ferroviaire en conséquence de quoi un certain nombre de trains ont été supprimés. Le lundi 14 décembre 2009, il y eut à nouveau une grève sauvage de certains membres du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) à Bruxelles-Midi ; ils se plaignaient de leurs horaires. C'est la deuxième fois qu'en moins d'une semaine se produisent des grèves sauvages dans les chemins de fer. Pourtant un accord avait été conclu entre les partenaires sociaux pour qu'il n'y ait plus de grèves sauvages. Ce sont les voyageurs qui en sont toujours les victimes.

1. Quelle a été la répercussion de la grève sauvage de Bruxelles sur le nombre de trains supprimés?

2. Combien de train ont-ils subi un retard à cause de cette action ?

3. Quel sera le coût de cette action pour la SNCB ?

4. Les syndicats ont-ils reconnu cette action ?

5. Combien de personnes voulurent-elles se rendre au travail mais en furent empêchées à cause de cette grève ?

6. Cette action est-elle en contradiction avec les accords qui ont été conclus avec les syndicats pour éviter les grèves sauvages ?

7. Quelles mesures la ministre prend-elle pour éviter d'autres actions sauvages ?

 

Woensdag 9 december 2009 vond een " sociale actie " van het spoorpersoneel plaats in Bergen. Het gevolg was dat een aantal treinen werd afgeschaft. Maandag 14 december 2009 vond opnieuw een wilde staking plaats in Brussel-Zuid van een aantal personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) die misnoegd waren over hun dienstroosters. Het is de tweede keer op niet eens een week tijd dat de wilde stakingen bij het spoor weer de kop opsteken. Nochtans werd er een akkoord met de sociale partners gesloten dat wilde stakingen niet meer zouden plaats vinden. Het zijn de reizigers die hier steeds het slachtoffer van worden.

1. Welk was de impact van de wilde staking in Brussel met betrekking tot het aantal afgeschafte treinen?

2. Hoeveel treinen hebben vertraging opgelopen door deze actie?

3. Hoeveel zal deze actie aan de NMBS kosten?

4. Hebben de vakbonden deze actie erkend?

5. Hoeveel mensen waren werkwillig maar hebben hun job niet kunnen uitoefenen omwille van deze staking?

6. Gaat deze actie in tegen de afspraken die gemaakt zijn met de vakbonden om wilde stakingen te vermijden?

7. Welke maatregelen neemt de geachte minister om nog meer wilde acties te vermijden?