SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6194 Schriftelijke vraag nr. 4-6194

de Freya Piryns (Groen!)

van Freya Piryns (Groen!)

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Personnes handicapées - Convention Personen met een handicap - Verdrag 
________________
handicapé
handicapé physique
intégration des handicapés
convention ONU
ratification d'accord
enfant
droits de l'homme
gehandicapte
lichamelijk gehandicapte
integratie van gehandicapten
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
kind
rechten van de mens
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2771 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2771
________ ________
Question n° 4-6194 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6194 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Fin 2007, les Nations unies ont ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention dispose que les droits de l'homme s'appliquent également aux personnes handicapées. La philosophie sous-jacente est celle de l'insertion : un handicap ne peut être la cause de quelque forme d'exclusion que ce soit. Le Commissariat aux droits de l'enfant a déjà insisté à plusieurs reprises sur une ratification rapide de la convention et, en outre, sur le développement d'une politique d'insertion à part entière des personnes handicapées et plus spécifiquement des enfants handicapés.

C'est pourquoi je souhaite poser les questions suivantes :

1. Où en est la procédure de ratification de ce tte Convention de l'ONU?

2. Quelles sont les démarches qui seront entreprises afin de développer une politique d'insertion à part entière des personnes handicapées, et plus particulièrement des mineurs handicapés?

 

Eind 2007 keurden de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goed. Dit verdrag zegt dat de mensenrechten ook uitdrukkelijk voor mensen met een handicap gelden. De filosofie hierachter is die van de inclusie: een handicap mag op zich geen reden zijn voor gelijk welke vorm van uitsluiting. Het kinderrechtencommissariaat drong al herhaaldelijk aan op een snelle ratificatie van het verdrag, en daarnaast op het uitwerken van een volwaardig inclusiebeleid met betrekking tot personen, en meer specifiek kinderen, met een handicap.

Graag stelde ik dan ook de volgende vragen :

1. Wat is de stand van zaken in de ratificatieprocedure van dit VN-Verdrag ?

2. En welke stappen zullen gezet worden in het uitwerken van een volwaardig inclusiebeleid voor personen - en meer specifiek minderjarigen met een handicap ?