SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5160 Schriftelijke vraag nr. 4-5160

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________________
Loterie nationale - Sponsorisation - Concert Belgavox Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert 
________________
Loterie nationale
parrainage
manifestation culturelle
dépolitisation
Nationale Loterij
beschermheerschap
culturele manifestatie
depolitisering
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
9/12/2009 Antwoord
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
9/12/2009 Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3523 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3523
________ ________
Question n° 4-5160 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5160 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le 17 mai 2009, l'association sans but lucratif Belga-Vox a organisé, sous l'Atomium, un concert porteur d'un message politique évident. Cette ASBL Belga-Vox n'a été créée que le 5 mars 2009.

Mes questions sont les suivantes :

1. Pouvez-vous me confirmer que la Loterie Nationale a sponsorisé ce concert politique ? Si oui, à combien s'est monté le soutien financier, de quand date la demande de sponsorisation et par qui a-t-elle été introduite ? Quelle procédure a été suivie pour l'octroi de l'aide et quand celle-ci a-t-elle accordée par la Loterie Nationale ?

2. Jugez-vous opportun que des entreprises ou organismes publics sponsorisent des concerts politiques, précisément quelques semaines avant des élections ? Envisagez-vous de prendre des mesures pour y mettre le holà et empêcher de telles pratiques à l'avenir ?

 

Op 17 mei 2009 werd onder het Atomium door de vereniging zonder winstgevend doel (VZW) Belga-Vox een concert georganiseerd met een duidelijke politieke boodschap. Deze VZW Belga-Vox werd pas op 5 maart 2009 opgericht.

Mijn vragen zijn de volgende:

1. Kan worden bevestigd dat de Nationale Loterij dit politieke concert sponsorde? Zo ja, hoeveel bedraagt de sponsoring, van wanneer dateert de aanvraag tot sponsoring en door wie werd ze ingediend, via welke procedure is de toekenning verlopen en wanneer werd dit bedrag door de Loterij toegekend?

2. Acht de geachte minister het gepast dat overheidsbedrijven of -instellingen politieke concerten sponsoren en dit uitgerekend enkele weken voordat er verkiezingen plaatgrijpen? Worden er maatregelen overwogen om hier een stokje voor te steken en dit in de toekomst te vermijden?

 
Réponse reçue le 9 décembre 2009 : Antwoord ontvangen op 9 december 2009 :

1. La demande de sponsoring / subsides du ‘Belgavox concert’ donné le 17 mai 2009 a été introduite par l’ASBL Belga-vox.

Le sponsoring a été approuvé pour un montant de 50 000 euros, TVA comprise.

Le dossier répond les critères de sponsoring ci-après énumérés :

- évaluation et approbation du dossier de sponsoring en fonction de la stratégie de marketing : notoriété et image de la Loterie Nationale, actions commerciales pour le billet à gratter “Win for Life” sur le terrain ;

- un projet fédéral au pied de l’Atomium, avec rayonnement national et une large portée sociale ;

- un événement musical de haut niveau réunissant plus de soixante artistes belges : un événement unique et exceptionnel ;

- l’événement a une visée sociale : il est gratuit et possède un caractère multiculturel ;

- il s’agit d’une grande fête populaire gratuite pouvant attirer quelque 30 000 spectateurs ;

- le public comprend deux groupes-cible de la Loterie Nationale : “la famille” et les “jeunes entre 18 et 35 ans” ;

- sur place, la Loterie Nationale mène une action commerciale avec le produit “Win for Life” ;

- les returns publicitaires pour la Loterie Nationale sont optimaux, avec une communication et une visibilité excellentes de l’implication de la Loterie Nationale dans cet événement ;

- le “return on investment” du montant investi est excellent sur le plan de la qualité et du nombre de personnes atteintes appartenant au groupe-cible ;

- une excellente évaluation du plan Média en Flandre et en Wallonie :

  • publicités dans des quotidiens et des périodiques (Télémoustique, Humo, Knack, Metro, Vers l’Avenir, Correlio Connect ( = site internet du Standaard et du Nieuwsblad)) ;

  • spots publicitaires à la télévision : RTBF (La Une et La Deux), TV Brussel et VRT (één) ;

  • spots publicitaires à la radio : toutes les stations de la RTBF, et aussi sur Studio Brussel et Radio 1 de la VRT;

  • annonces sur le site internet de Studio Brussel, Radio 1 et Humo ;

  • émission télévisée en directe sur TV Brussel, RTBF et één+ ;

- la Loterie Nationale soutient de nombreux événements musicaux similaires.

Ce dossier de sponsoring a été évalué de manière autonome par le service Sponsoring de la Loterie Nationale et a été approuvé selon les mêmes critères sur lesquels tous les autres événements de l’été sont traités et soutenus, notamment “Vlaanderen Zingt” (dans trente-cinq villes flamandes) et “Zomerfestival Vlaanderen” (dans quinze villes).

1. De aanvraag voor sponsoring / subsidies van het Belgavoxconcert dat plaatsvond op 17 mei 2009 werd ingediend door de VZW Belga-vox.

Er werd sponsoring goedgekeurd voor een bedrag van 50 000 euro, inclusief BTW.

Het dossier voldoet aan de hierna opgesomde sponsoringcriteria :

- evaluatie en goedkeuring van het sponsoringdossier in functie van de marketingstrategie: naambekendheid en imago Nationale Loterij, commerciële acties voor het krasbiljet “Win for Life” op het terrein;

- een federaal project aan de voet van het Atomium, met nationale uitstraling en een breed maatschappelijk draagvlak;

- een hoogstaand muziekevenement dat meer dan zestig Belgische artiesten samenbrengt : een uniek en uitzonderlijk feit;

- het evenement heeft een sociale doelstelling: het is gratis en het bezit een multicultureel karakter;

- het gaat om een groot en gratis volksfeest dat zowat 30 000 toeschouwers op de been zou kunnen brengen;

- het publiek omvat twee doelgroepen van de Nationale Loterij: de doelgroep “gezin” en de doelgroep “jongeren tussen 18 en 35 jaar”;

- ter plekke voert de Nationale Loterij een commerciële actie met het product “Win for Life”;

- er zijn optimale reclamereturns voor de Nationale Loterij, met een voortreffelijke communicatie en visibiliteit van de betrokkenheid van de Nationale Loterij bij dit evenement;

- er is een uitstekende “return on investment” van het geïnvesteerde bedrag in relatie tot de kwaliteit en de kwantiteit van de bereikte doelgroep;

- uitstekende evaluatie van het mediaplan in Vlaanderen en in Wallonië:

  • advertenties in dagbladen en tijdschriften (Télémoustique, Humo, Knack, Metro, Vers l’Avenir, Correlio Connect ( = website van De Standaard en Het Nieuwsblad));

  • reclamespots op televisie: RTBF (La Une en La Deux), TV Brussel en VRT (één);

  • reclamespots op de radio: alle zenders van de RTBF, en voorts op Studio Brussel en Radio 1 van de VRT;

  • aankondigingen op de website van Studio Brussel, Radio 1 en Humo;

  • rechtstreekse televisie-uitzending op TV Brussel, RTBF en één+;

- de Nationale Loterij steunt tal van gelijkaardige muzikale evenementen.

Dit sponsoringdossier werd door de Sponsoringdienst van de Nationale Loterij autonoom beoordeeld en goedgekeurd volgens dezelfde criteria waarop alle andere zomerevents worden behandeld en ondersteund, waaronder bijvoorbeeld ook “Vlaanderen Zingt” (in vijfendertig Vlaamse steden) en “Zomerfestival Vlaanderen” (in vijftien steden).