SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
22 octobre 2009 22 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4812 Schriftelijke vraag nr. 4-4812

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________________
Société nationale des chemins de fer (SNCB) - Train direct de Bruxelles à Hasselt - Introduction d'un train supplémentaire Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse trein van Brussel naar Hasselt - Inleggen van een bijkomende trein 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
durée du transport
migration alternante
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
pendel
________ ________
22/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
22/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5815 Réintroduite comme : question écrite 4-5815
________ ________
Question n° 4-4812 du 22 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4812 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les voyageurs de la ligne reliant Hasselt à Bruxelles disposent, matin et soir, de quelques trains qui ne s'arrêtent pas à Louvain. Sauf en cas de retard, cela représente un gain de temps considérable pour les voyageurs. Cependant, le dernier train express direct part de Bruxelles un peu après six heures. Or, de très nombreuses personnes doivent travailler plus tard ou prester des heures supplémentaires. Elles sont désavantagées, non seulement parce qu'elles doivent travailler plus tard que la plupart des gens, mais aussi parce que leur trajet est plus long, puisqu'elles doivent transiter par Louvain. Un train direct supplémentaire vers sept heures pourrait dès lors résoudre leur problème. Comme les voyageurs sont moins nombreux à cette heure-là, il n'est pas nécessaire de prévoir un grand nombre de voitures.

1) Le ministre demandera-t-il à la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) d'introduire un train direct supplémentaire reliant Bruxelles à Hasselt vers sept heures du soir, de sorte que les personnes devant travailler tard puissent profiter d'une liaison rapide en direction de Hasselt ?

2) Dans l'affirmative, dans quel délai espère-t-il pouvoir introduire ce train supplémentaire ?

3) Dans la négative, quelles sont les raisons de ce refus ?

 

's Ochtends en 's avonds beschikken de reizigers van de spoorlijn van Hasselt naar Brussel over een aantal treinen zonder tussenstop in Leuven. Zonder vertragingen betekent dit voor de reizigers een fikse tijdswinst. De laatste rechtstreekse " sneltrein " van Brussel vertrekt echter iets na zes uur. Nochtans zijn er heel wat mensen die later moeten werken of soms moeten overwerken. Zij worden niet alleen benadeeld omdat ze al langer moeten werken dan de meeste andere mensen, maar zijn ook nog eens een stuk langer onderweg naar huis omdat ze via Leuven moeten reizen. Een extra rechtstreekse trein rond zeven uur zou dus uitkomst kunnen bieden. Die hoeft trouwens niet over bijzonder veel wagons te beschikken, gezien het kleiner aandeel reizigers rond die tijd.

1) Zal de geachte minister de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) verzoeken om een extra rechtstreekse trein van Brussel naar Hasselt in te leggen rond zeven uur 's avonds zodat ook de mensen die laat moeten werken kunnen genieten van een snelverbinding richting Hasselt?

2) Zo ja, op welke termijn hoopt hij deze extra trein te realiseren?

3) Zo neen, welke motivatie zit er achter deze weigering?