SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
2 octobre 2009 2 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4664 Schriftelijke vraag nr. 4-4664

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________________
Contrats de travail - Licenciement pour non- obtention d'un diplôme - Allocations de chômage Arbeidscontracten - Ontslag wegens het niet behalen van een diploma - Werkloosheidsuitkeringen 
________________
contrat de travail
licenciement
diplôme
assurance chômage
arbeidscontract
ontslag
diploma
werkloosheidsverzekering
________ ________
2/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
2/10/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5503 Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5503
________ ________
Question n° 4-4664 du 2 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4664 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Des employeurs sont confrontés à un problème pratique lorsqu'un de leurs travailleurs est licencié pour un motif particulier. Il s'agit en l'occurrence de personnes dont le contrat de travail prévoyait l'obligation d'obtenir, dans un délai déterminé, le diplôme correspondant à la fonction qu'elles exerçaient provisoirement sans diplôme. Cependant, si elles échouent à leurs examens, elles ne remplissent plus la condition prévue par leur contrat de travail en raison de l'existence d'une clause résolutoire. On peut toutefois se demander si cette situation doit être considérée comme un licenciement du chef de l'employeur. C'est important pour savoir si les travailleurs concernés peuvent prétendre à des allocations de chômage.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1.Doit-on considérer la situation d'un travailleur licencié parce qu'il ne remplit pas la condition prévue par son contrat de travail, à savoir l'obligation d'obtenir un diplôme déterminé à une date prédéfinie, comme un licenciement du chef de l'employeur?

2. Dans l'affirmative, cela signifie-t-il que l'intéressé peut prétendre à des allocations de chômage?

3. Dans la négative, cela signifie-t-il que l'intéressé ne peut prétendre à des allocations de chômage?

4. Si cette personne avait commencé à travailler auprès de cet employeur en tant que salarié alors qu'elle n'avait pas encore terminé ses études, quelles répercussions cette période de travail aura-t-elle sur son stage d'attente?

 

In de praktijk blijkt dat werkgevers soms voor een praktisch probleem staan indien zich een vorm van ontslag van één van hun werknemers voordoet. Meer bepaald gaat het om mensen die zijn aangeworven met een contract waarin bepaald is dat ze binnen een bepaalde termijn een diploma moeten behalen dat hoort bij de functie die ze op dat ogenblik voorlopig zonder diploma vervullen. Wanneer echter blijkt dat de betrokkenen zakken voor hun examens, voldoen ze niet langer aan de bepaling van het arbeidscontract vermits een ontbindende voorwaarde in werking treedt. Vraag is echter of deze situatie moet beschouwd worden als een ontslag vanuit de werkgever. Dit is belangrijk om te weten of de betrokken werknemers recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Moet een situatie waarin een werknemer niet voldoet aan de voorwaarde in het arbeidscontract, die bepaalt dat hij of zij een welbepaald diploma tegen een vooraf gestipuleerde datum moet behalen, beschouwd worden als een ontslag dat uitgaat van de werkgever?

2. Zo ja, betekent dit dan ook dat de betrokkene recht heeft op een werkloosheidsuitkering?

3. Zo neen, betekent dit dan dat de betrokkene geen recht kan laten gelden op een werkloosheidsuitkering?

4. Indien het gaat om iemand die nog niet gewerkt heeft maar tijdens zijn of haar studie al begonnen was als werknemer, welke repercussies heeft de periode die hij of zij in deze hoedanigheid heeft gewerkt bij de werkgever dan op zijn of haar wachttijd?