SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
2 octobre 2009 2 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4658 Schriftelijke vraag nr. 4-4658

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
________________
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme - Absence de cadres linguistiques Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Ontbreken van taalkaders 
________________
Myria
Unia
emploi des langues
Myria
Unia
taalgebruik
________ ________
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
19/10/2009 Antwoord
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
19/10/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-4658 du 2 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4658 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il ressort du rapport annuel de la Commission permanente de contrôle linguistique pour l'année 2008 que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme n'avait toujours pas établi de cadres linguistiques au 1er avril de cette année.

1. À quoi cette lacune est-elle due ?

2. Élabore-t-on les cadres linguistiques nécessaires entre-temps ? Quelle date limite a-t-on fixée à cet effet ?

3. Quelle est actuellement la répartition linguistique réelle au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ? Quelle est la répartition linguistique au niveau de la direction ?

 

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2008 blijkt dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding op 1 april van dat jaar nog steeds geen taalkaders had opgesteld.

1. Waaraan is deze lacune te wijten?

2. Wordt er intussen reeds gewerkt aan de nodige taalkaders? Welke einddatum wordt daarbij vooropgesteld?

3. Wat zijn momenteel de feitelijke taalverhoudingen bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding? Wat zijn de taalverhoudingen op directieniveau?

 
Réponse reçue le 19 octobre 2009 : Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

La question de l’honorable sénateur est transmise à la ministre de l’Égalité des chances comme rentrant dans ses attributions.

De vraag van de geachte senator wordt toegezonden aan de minister van Gelijke Kansen daar ze tot haar bevoegdheden behoort.