SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
24 septembre 2009 24 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4558 Schriftelijke vraag nr. 4-4558

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

au ministre des Affaires étrangères

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________________
Thaïlande - Ambassade belge - Mariage d'un couple belge homosexuel - Renvoi vers une administration communale belge Thailand - Belgische ambassade - Huwelijk van een Belgisch homoseksueel koppel - Doorverwijzing naar een Belgisch gemeentebestuur 
________________
Thaïlande
ambassade
Belges à l'étranger
mariage
minorité sexuelle
Thailand
ambassade
Belgen in het buitenland
huwelijk
seksuele minderheid
________ ________
24/9/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
29/10/2009 Antwoord
24/9/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
29/10/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-4558 du 24 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4558 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il ressort de la casuistique que l'ambassade de Belgique en Thaïlande se montre peu coopérante à l'égard d'un couple homosexuel désireux de se marier. Il s'agit de deux hommes de nationalité belge résidant en Thaïlande depuis des années et inscrits auprès de l'ambassade belge. Lorsqu'ils informent celle-ci de leur volonté de se marier, elle leur demande d'aller se marier en Belgique. Pourtant, un couple peut aussi se marier à l'ambassade. De plus, les administrations communales concernées renvoient à leur tour le couple vers l'ambassade. Bref, ce couple est envoyé de Ponce à Pilate.

1) Un couple homosexuel dont les deux partenaires résident en Thaïlande, sont de nationalité belge et inscrits auprès de l'ambassade peut-il se marier à l'ambassade de Belgique en Thaïlande ?

2) L'ambassade de Belgique en Thaïlande peut-elle refuser à un tel couple la célébration du mariage dans ses locaux ?

3) Dans l'affirmative, sur quelle base ?

4) Dans la négative, quelles formalités doivent-elles être accomplies pour que le mariage puisse avoir lieu ?

5) L'ambassade belge peut-elle simplement renvoyer un tel couple vers la dernière administration communale belge où les intéressés étaients inscrits avant leur départ à l'étranger ?

 

Uit casuïstiek blijkt dat de Belgische ambassade in Thailand weinig medewerking verleent aan een homoseksueel koppel dat wil trouwen. Het gaat om twee mannen met de Belgische nationaliteit die al jaren in Thailand wonen en ingeschreven staan bij de Belgische ambassade in Thailand. Wanneer ze te kennen geven te willen trouwen, verwijst de ambassade hen echter door naar België om daar te gaan huwen. Nochtans kan een koppel ook op de ambassade huwen. Dat blijkt bovendien bij de betreffende gemeentelijke besturen in België die het koppel op hun beurt doorverwijzen naar de ambassade. Slotsom is dat het koppel van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

1) Kan een homoseksueel koppel waarvan beide partners in Thailand wonen, de Belgische nationaliteit hebben en ingeschreven staan op de ambassade, trouwen op de Belgische ambassade in Thailand?

2) Kan de Belgische ambassade in Thailand aan dergelijk koppel weigeren om het huwelijk op de ambassade te laten doorgaan?

3) Zo ja, op welke gronden?

4) Zo neen, welke formaliteiten moeten worden vervuld opdat het huwelijk kan doorgaan?

5) Kan de Belgische ambassade dergelijk koppel gewoon doorverwijzen naar het gemeentebestuur in België waar de betrokkenen het laatst waren ingeschreven voor het vertrek naar het buitenland?

 
Réponse reçue le 29 octobre 2009 : Antwoord ontvangen op 29 oktober 2009 :

1.Deux Belges peuvent se marier à l’ambassade de Belgique à Bangkok à condition qu’un des deux futurs conjoints y soit inscrit aux registres de la population de la mission. Le sexe des futurs conjoints est indifférent.

2-3-4. L’officier de l’état civil peut refuser de dresser l’acte de déclaration de mariage quand les parties intéressées n’apportent pas les documents requis, si ceux-ci ne sont pas dûment légalisés ou s’il y a manifestement preuve de fraude.

La célébration du mariage doit être refusée quand il appert qu’il n’est pas satisfait aux conditions et qualités requises pour pouvoir contracter mariage, ou quand l’officier de l’état civil est d’avis que la célébration est contraire aux principes d’ordre public.

5. Oui.

1.Twee Belgen kunnen op de ambassade van België in Bangkok trouwen indien één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de zending. Het geslacht van de toekomstige echtgenoten is van geen belang.

2-3-4.De ambtenaar van de burgerlijke stand kan weigeren om de akte van huwelijksaangifte op te maken wanneer de belanghebbende partijen in gebreke blijven om de gevraagde documenten voor te leggen, deze documenten onvoldoende gelegaliseerd zijn of indien er sprake is van duidelijk bewijs van bedrog.

De voltrekking van het huwelijk dient te worden geweigerd wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of indien de ambtenaar van burgerlijke stand van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde.

5.Ja.