SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
17 septembre 2009 17 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4407 Schriftelijke vraag nr. 4-4407

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________________
Permis de conduire C et D. Examen médical. Nombre de retraits de permis de conduire Rijbewijzen C en D - Medische keuring - Aantal ingetrokken rijbewijzen 
________________
permis de conduire
personnel de conduite
examen médical
médecine du travail
statistique officielle
maladie oculaire
rijbewijs
bestuurder
medisch onderzoek
arbeidsgeneeskunde
officiële statistiek
oogziekte
________ ________
17/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
22/10/2009Antwoord
17/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
22/10/2009Antwoord
________ ________
Question n° 4-4407 du 17 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4407 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pour que leur permis C (camions) ou D (autobus) reste valable, les chauffeurs sont tenus de subir un examen des yeux et un examen médical. S'ils ont moins de 50 ans, ils doivent s'y soumettre tous les cinq ans, s'ils ont plus de 50 ans, tous les trois ans.

1) Combien de détenteurs d'un permis C ou D ont-ils subi un examen médical et un examen de la vue en 2007, 2008 et 2009 en vue de proroger la validité de leur permis?

2) Combien de chauffeurs âgés respectivement de moins de cinquante ans et de plus de cinquante ans ont-ils été privés de leur permis C et D chaque année depuis 2007 à cause d'un examen des yeux et/ou d'un examen médical négatif?

3) Parmi ces retraits de permis, combien concernaient des chauffeurs indépendants?

4) Combien de permis C et D ont-ils expiré parce que les attestations d'aptitude à la conduite des intéressés n'étaient plus valables?

5) Combien de ces permis de conduire retirés ont-ils été réactivés après un nouvel examen médical et un examen des yeux?

 

Om het rijbewijs C (vrachtwagens) of D (bussen) actief te behouden is het noodzakelijk dat chauffeurs hun ogen laten keuren en dat ze een medische keuring ondergaan. Wie jonger is dan 50 moet de keuring om de vijf jaar ondergaan, wie ouder is dan vijftig wordt om de drie jaar verwacht voor een keuring.

1) Hoeveel bezitters van een rijbewijs C of D ondergingen in 2007, 2008 en 2009 een medische keuring en oogtest met het oog op het verlengen van hun rijbewijs?

2) Hoeveel rijbewijzen C en D van chauffeurs onder, respectievelijk boven de 50 jaar werden in de periode 2007 tot nu jaarlijks ingetrokken omdat de chauffeurs een negatief resultaat behaalden tijdens de oogtest en/of de medische keuring?

3) Hoeveel van deze ingetrokken rijbewijzen waren eigendom van chauffeurs die een zelfstandig beroep uitoefenen?

4)Hoeveel rijbewijzen C en D kwamen te vervallen omdat de keuringsbewijzen van de betrokkenen verlopen waren?

5) Hoeveel van deze ingetrokken rijbewijzen werden na een nieuwe medische keuring en oogtest weer geactiveerd?

 
Réponse reçue le 22 octobre 2009 : Antwoord ontvangen op 22 oktober 2009 :

J’ai l’honneur de répondre à l’honorable membre ce qui suit :

Ni les centres médicaux du Service public fédéral (SPF) Santé publique, ni les autres services médicaux du travail, faisant également subir les examens en question, ne tombent sous ma compétence. Je n’ai pas de chiffres non plus sur le nombre d’examens subis, avec ou sans résultat négatif.

Je voudrais en outre attirer l’attention que non seulement les conducteurs de camions et/ou d’autobus et d’autocars doivent obtenir une attestation d’aptitude du groupe 2 après un examen dans un centre médical, mais aussi d’autres conducteurs de véhicules des catégories A ou B, comme par exemple les ambulanciers ou les chauffeurs de taxis.

1. Le nombre d’examens subis dans un centre médical est une affaire qui concerne le ministre de la Santé publique.

2. Il n’y a pas de retrait du permis de conduire lors d’un résultat négatif, mais il y a expiration des catégories concernées, ainsi que de la possibilité d’effectuer un transport rémunéré de voyageurs. Les catégories C1, C, C1+E et C+E (groupe C), de même que les catégories D1, D, D1+E et D+E (groupe D), et la mention « transport rémunéré » sont pourvues d’une date d’expiration de la validité. Lorsque cette date est dépassée et qu’en raison de la non-présentation d’une nouvelle attestation médicale du groupe 2, une prolongation n’a pas lieu, la possibilité d’effectuer de tels transports disparaît. Les formes de transport non liées à une aptitude selon les normes du groupe 2 peuvent continuer à être effectuées avec le même permis.

3. Je n’ai pas de données sur le nombre de conducteurs qui doivent satisfaire aux normes médicales du groupe 2 et qui ont un statut d’indépendant.

4. Je n’ai pas d’informations non plus sur le nombre de permis de conduire qui n’ont pas été prolongés pour cette raison. Je voudrais cependant attirer votre attention sur le fait que la non-prolongation des catégories de permis de conduire des groupes C et D, et de la mention « transport rémunéré », peut avoir d’autres causes qu’une non-aptitude à la conduite selon les normes médicales du groupe 2. Un conducteur peut décider lui-même de ne plus se soumettre à l’examen médical, par exemple en raison du fait d’atteindre l’âge de la retraite.

5. Je n’ai pas de chiffres à ce sujet.

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Noch de medische centra van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, noch de andere arbeidsgeneeskundige diensten, die eveneens de genoemde onderzoeken uitvoeren, vallen onder mijn bevoegdheid. Over het aantal uitgevoerde onderzoeken, met al dan niet een negatief resultaat heb ik dan ook geen gegevens.

Ik wil er bovendien de aandacht op vestigen dat niet enkel vrachtwagenbestuurders, en/of autobus- en autocarbestuurders een rijgeschiktheidsattest groep 2 moeten bekomen na een onderzoek in een geneeskundig centrum. Deze onderzoeken zijn ook voorgeschreven voor bepaalde bestuurders van voertuigen van categorie A of B, bijvoorbeeld ambulanciers of taxichauffeurs.

1. Het aantal onderzoeken dat wordt ondergaan in de geneeskundige centra is een aangelegenheid die de minister van Volksgezondheid betreft.

2. Rijbewijzen worden niet ingetrokken bij een negatief resultaat, maar de geldigheid van de desbetreffende categorieën en de mogelijkheid om aan bezoldigd personenvervoer te doen, vervalt. De categorieën C1, C, C1+E en C+E (groep C) en de categorieën D1, D, D1+E en D+E (groep D), en de vermelding “bezoldigd vervoer” zijn voorzien van een uiterste geldigheidsdatum. Wanneer deze datum verstrijkt en niet opnieuw wordt verlengd door het niet indienen van een nieuw medisch attest groep 2, verdwijnt de mogelijkheid om dergelijke vormen van vervoer te verrichten. De vormen van vervoer die niet gebonden zijn aan de rijgeschiktheid volgens de normen van groep 2, kunnen blijvend worden verricht met hetzelfde rijbewijs.

3. Over het aantal bestuurders die moeten voldoen aan de geneeskundige normen groep 2 met een zelfstandig statuut, heb ik geen gegevens.

4. Omtrent het aantal rijbewijzen dat om deze reden niet werd verlengd heb ik geen gegevens. Ik wil er wel uw aandacht op vestigen dat de niet-verlenging van de rijbewijscategorieën van groep C en groep D, en van de vermelding “bezoldigd vervoer” andere oorzaken kan hebben dan een rijongeschiktheid volgens de medische normen groep 2. Een bestuurder kan vrijwillig zelf beslissen om het geneeskundig onderzoek niet meer te ondergaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

5. Over deze aangelegenheid heb ik geen gegevens.