SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
25 juin 2009 25 juni 2009
________________
Question écrite n° 4-3689 Schriftelijke vraag nr. 4-3689

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
________________
Service public de programmation (SPP) Chancellerie du premier ministre - Fonctions de management N-1 - Mandats pourvus Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Managementfuncties N-1 - Invulling van de mandaten 
________________
Services du premier ministre
organigramme
fonctionnaire
fonction publique
Diensten van de eerste minister
organisatieschema
ambtenaar
overheidsapparaat
________ ________
25/6/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
28/7/2009 Antwoord
25/6/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
28/7/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-3689 du 25 juin 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3689 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À la date du 30 juin 2008, seules trois des cinq fonctions de management N-1 prévues étaient effectivement attribuées à des mandataires.

1. Combien de fonctions de management N-1 ont-elles été attribuées entre-temps?

2. Le nombre de fonctions de management N-1 prévu dans l'organigramme répond-il aux besoins réels de la Chancellerie?

 

Op 30 juni 2008 waren op de Kanselarij slechts voor drie van de vijf voorziene managementfuncties N-1 effectief mandaathouders aangesteld.

1.Hoeveel managementfuncties N-1 werden in tussentijd ingevuld?

2.Beantwoordt het aantal in het organigram voorziene managementfuncties N-1 aan de reële behoeften van de Kanselarij?

 
Réponse reçue le 28 juillet 2009 : Antwoord ontvangen op 28 juli 2009 :
  1. Quatre

  2. L’arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral (SPF) Chancellerie du Premier ministre prévoit que l’organigramme comprend outre la fonction de président cinq fonctions de management -1. L’organigramme a été revu en 2004 pour répondre aux besoins réels. Les activités ont été regroupées en trois directions générales opérationnelles dirigées par un N-1.

  1. Vier

  2. Het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst (FOF) Kanselarij van de Eerste minister bepaalt dat het organogram, naast de functie van voorzitter, vijf managementfuncties -1 bevat. Het organogram werd herzien in 2004 om tegemoet te komen aan reële behoeften. De activiteiten zijn gegroepeerd in drie operationele algemene directies die geleid worden door een N-1.