SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
20 février 2008 20 februari 2008
________________
Question écrite n° 4-364 Schriftelijke vraag nr. 4-364

de Nahima Lanjri (CD&V N-VA)

van Nahima Lanjri (CD&V N-VA)

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________________
Médecins - Contamination de patients Artsen - Besmetting van patiënten 
________________
médecin
ordre professionnel
déontologie professionnelle
échange d'information
santé publique
profession de la santé
maladie infectieuse
dokter
beroepsorde
beroepsdeontologie
uitwisseling van informatie
volksgezondheid
beroep in de gezondheidszorg
infectieziekte
________ ________
20/2/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
19/3/2008Dossier gesloten
20/2/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
19/3/2008Dossier gesloten
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-103
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-550
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-103
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-550
________ ________
Question n° 4-364 du 20 février 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-364 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il y a quelques semaines, un médecin belge a été mis en cause après qu’il eut été suspendu par l’Ordre néerlandais des médecins pour des pratiques douteuses dans une clinique de Roosendaal. La semaine dernière, en France, on a beaucoup parlé d’un médecin belge qui n’aurait pas suffisamment respecté les règles d’hygiène dans des cliniques privées. 7 000 patients ont dû subir des tests de contrôle contre l’hépatite et le VIH. Cette semaine, on a également révélé qu’un médecin généraliste du sud du Limbourg aurait contaminé une vingtaine de patients à l’hépatite B et C. Il aurait travaillé sans prendre les précautions d’hygiène nécessaires, notamment en utilisant plusieurs fois les mêmes seringues, ce qui a entraîné la contamination de ses patients.

- Le SPF Santé publique suit-il attentivement ces dossiers ?

- L’autorité belge a-t-elle les moyens d’intervenir ?

- L’échange d’informations entre les États membres de l’Union européenne est-il satisfaisant ?

- Ne doit-on pas mettre en place une réglementation visant à ce que les mesures prononcées par un Ordre valent également dans un autre pays de l’Union européenne ?

 

Enkele weken geleden kwam een Belgische arts in opspraak nadat hij door de Nederlandse Orde van Geneesheren werd geschorst voor toch wel dubieuze praktijken in een kliniek in Roosendaal. Vorige week was er in Frankrijk heisa rond een Belgische arts die in privéklinieken niet zorgvuldig zou hebben omgesprongen met hygiëne, waardoor 7 000 patiënten moeten worden gecontroleerd op hepatitis en HIV. Deze week kwam ook aan het licht dat een huisarts uit Zuid-Limburg de voorbije jaren een twintigtal patiënten met hepatitis B en C zou hebben besmet. Hij zou onhygiënisch te werk zijn gegaan door onder meer injectienaalden meermaals te gebruiken waardoor zijn patiënten besmet geraakten.

- Volgt de FOD Volksgezondheid deze dossiers op de voet?

- Heeft de Belgische overheid middelen om in te grijpen?

- Is er een goede informatie-uitwisseling tussen de Lidstaten van de Europese Unie?

- Moet er geen regelgeving komen waarbij maatregelen die door een Orde worden uitgesproken, ook in een ander EU-land gelden?