SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
17 avril 2009 17 april 2009
________________
Question écrite n° 4-3351 Schriftelijke vraag nr. 4-3351

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
________________
Cour des comptes - Orchestre national de Belgique - Théâtre royal de la Monnaie - Transmission des comptes Rekenhof - Nationaal Orkest van België - Koninklijke Muntschouwburg - Overzenden van de rekeningen 
________________
Cour des comptes (Belgique)
musique
arts du spectacle
bilan
Rekenhof (België)
muziek
dramatische kunst
balans
________ ________
17/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 )
14/5/2009 Antwoord
15/5/2009 Aanvullend antwoord
17/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 )
14/5/2009 Antwoord
15/5/2009 Aanvullend antwoord
________ ________
Question n° 4-3351 du 17 avril 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3351 d.d. 17 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le 21 mai 2008, l'Orchestre national de Belgique n'avait transmis à la Cour des comptes que des comptes officieux pour l'année 2007. Les comptes du Théâtre royal de la Monnaie pour la même année n'étaient toujours pas remis le 15 octobre 2008.

Quelles mesures le ministre a-t-il déjà prises pour résorber ce retard ? Les comptes officiels ont-ils été transmis depuis lors? Si oui, à quelles dates?

 

Het Nationaal Orkest van België had op 21 mei 2008 voor het jaar 2007 enkel officieuze rekeningen overgezonden aan het Rekenhof. De rekeningen voor hetzelfde jaar van de Koninklijke Muntschouwburg waren op 15 oktober 2008 nog steeds niet overgezonden.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze achterstand weg te werken? Zijn de officiële rekeningen intussen overgezonden? Zo ja, op welke data?

 
Réponse reçue le 14 mai 2009 : Antwoord ontvangen op 14 mei 2009 :

1. Le Théâtre royal de la Monnaie a récemment fait l’acquisition d’un nouveau progiciel comptable, qui permettra d’éviter à l’avenir des écritures inexactes.

Les opérations erronément comptabilisées dans le passé seront rectifiées. Un groupe de travail technique se penchera sur la question au cours des prochaines semaines et se concertera à ce sujet avec la Cour des Comptes. Ces comptes ainsi corrigés seront ensuite soumis aux procédures d’approbation habituelles.

S’agissant des efforts que le Théâtre royal de la Monnaie a consentis et consentira encore afin d’améliorer la lisibilité des comptes par rapport au budget, je renvoie au point 2 de ma réponse à la question écrite n° 4-3290 posée le 1er avril 2009 par le Sénateur Yves Buysse.

2. Je renvoie à ma réponse au troisième point de la question écrite n° 4-3292 posée le 1er avril 2009 par le sénateur Yves Buysse.

1. De Koninklijke Muntschouwburg heeft zich recentelijk een nieuw boekhoudkundig softwarepakket aangeschaft, waardoor incorrecte boekingen in de toekomst zullen vermeden worden.

De in het verleden foutief geboekte verrichtingen zullen worden rechtgezet. Een technische werkgroep buigt zich hierover de komende weken en zal hieromtrent overleg plegen met het Rekenhof. Deze aldus gecorrigeerde rekeningen zullen nadien aan de gebruikelijke goedkeuringsprocedures onderworpen worden

Omtrent de inspanningen die de Koninklijke Muntschouwburg deed en nog zal doen teneinde de leesbaarheid van de rekeningen ten opzichte van de begroting te verbeteren, verwijs ik naar punt 2 van mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 4-3290 die op 1 april 2009 gesteld werd door Senator Yves Buysse.

2. Ik verwijs naar mijn antwoord op het derde punt van de schriftelijke vraag nr. 4-3292 die op 1 april 2009 gesteld werd door senator Yves Buysse.

Réponse complémentaire reçue le 15 mai 2009 : Aanvullend antwoord ontvangen op 15 mei 2009 :

1. Je renvoie aux points 1, 2 et 3 de ma réponse à la question écrite n° 4-3289 posée le 1er avril 2009 par le sénateur Yves Buysse.

2. Les comptes officiels 2007 et 2008 de l’Orchestre national de Belgique ainsi que les comptes 2007 du Théâtre royal de la Monnaie ont été communiqués le 6 mai 2009 au service compétent du Service public fédéral (SPF) Finances. Ce service se chargera de transmettre lesdits comptes à la Cour des comptes.1. Ik verwijs naar de punten 1, 2 en 3 van mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 4-3289 die op 1 april 2009 gesteld werd door senator Yves Buysse.

2. De officiële rekeningen 2007 en 2008 van het Nationaal Orkest van België, alsook de rekeningen 2007 van de Koninklijke Muntschouwburg werden op 6 mei 2009 aan de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën overgemaakt. Deze dienst zal instaan voor de overmaking van deze rekeningen aan het Rekenhof.