SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
16 décembre 2008 16 december 2008
________________
Question écrite n° 4-2142 Schriftelijke vraag nr. 4-2142

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
SNCB - Nouveaux horaires - Problèmes dans la région de Haecht NMBS - Nieuwe dienstregeling - Problemen in de regio van Haacht 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
migration alternante
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
pendel
________ ________
16/12/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten
16/12/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten
________ ________
Requalification de : demande d'explications 4-594
Réintroduite comme : question écrite 4-2455
Requalification de : demande d'explications 4-594
Réintroduite comme : question écrite 4-2455
________ ________
Question n° 4-2142 du 16 décembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2142 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Un nouvel horaire est entré en vigueur à la SNCB le 14 décembre 2008. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une amélioration pour bon nombre de voyageurs et me réjouis que la SNCB entende apporter des améliorations durables.

On voit cependant que ces modifications ont un impact négatif sur certaines liaisons.

À Haecht et dans les environs (Boortmeerbeek, Hambos, Wespelaar), beaucoup de voyageurs ne constatent aucune amélioration de la situation, au contraire. Deux trains de pointe (trains P directs entre Haecht et Bruxelles-Midi) sont supprimés. De plus, la liaison matinale avec Haecht est retardée, de sorte que ces trains perdent leur spécificité, à savoir rejoindre rapidement Bruxelles à une heure convenable.

Bon nombre de voyageurs d'Haecht et des environs (les gares attirent aussi beaucoup de personnes des communes voisines) sont donc mécontents. Le succès de la SNCB dans cette région montre que ces liaisons ont déjà largement fait leurs preuves. Le nouvel horaire accroît la probabilité que beaucoup se détourneront du train et se rendront à nouveau au travail en voiture. Les deux principales raisons de choisir le train ont en effet disparu : une bonne liaison rapide avec Bruxelles – une heure d'arrivée correcte à Bruxelles et les arrêts dans les plus petites gares de Boortmeerbeek, Hambos et Wespelaar.

Les voyageurs de Boortmeerbeek, Hambos et Wespelaar seront désormais obligés de se rendre en voiture à Haecht où ils entameront un trajet plus long en train. Si cette situation n'est déjà pas idéale, elle est encore aggravée par le fait que le trafic aux alentours de la gare de Haecht est d'ores et déjà extrêmement dense. Les rues avoisinantes pourraient difficilement absorber un trafic plus important.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais poser quelques questions :

- Comment le nouvel horaire de la SNCB a-t-il été établi et quels facteurs a-t-on pris en considération ?

- La ministre reconnaît-elle que la situation apparue à Haecht et dans les environs n'est pas idéale pour bon nombre de voyageurs de la région ?

- Est-elle disposée à prendre des mesures pour que la situation s'améliore à nouveau pour les voyageurs ?

 

Vanaf 14 december 2008 treedt de nieuwe regeling bij de NMBS in werking. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe treinregeling voor vele mensen een verbetering is en ben verheugd dat de NMBS blijvende verbeteringen wil doorvoeren.

Toch wordt op sommige plaatsen een nefast effect van deze verandering zichtbaar.

In Haacht en omstreken (Boortmeerbeek, Hambos, Wespelaar) gaat de situatie er voor vele mensen niet op vooruit, in tegendeel. Er worden twee piekuurtreinen (rechtstreekse P-treinen tussen Haacht en Brussel-Zuid) afgeschaft. Daarnaast wordt de verbinding met Haacht 's morgens verlaat zodat de unieke eigenschap - op een gemakkelijk uur in Brussel en dit met een snelle treinrit - wegvalt.

Vele mensen uit Haacht en omgeving (de stations trekken ook veel mensen uit de buurgemeenten aan) zijn hierover niet tevreden. Het succes van de NMBS in deze streek wijst erop dat deze verbindingen hun succes reeds meer dan bewezen hebben. De nieuwe dienstregeling maakt de kans groter dat vele mensen de trein de rug zullen toekeren en weer met de auto naar het werk zullen rijden. De twee voornaamste redenen waarom de mensen voor de trein kozen, zijn namelijk weggevallen : een goede, snelle verbinding met Brussel - een treffelijk aankomstuur in Brussel én het feit dat de trein de kleinere stations van Boortmeerbeek, Hambos en Wespelaar aandeed.

De mensen van Boortmeerbeek, Hambos en Wespelaar voelen zich nu verplicht om eerst met de auto tot in Haacht te rijden en daar dan een langere treinrit aan te vatten. Op zich is deze situatie niet ideaal, maar dit wordt nog verergerd door het feit dat de verkeerssituatie rondom het station van Haacht nu reeds zeer penibel is. De omgeving van het station van Haacht zou een grotere toestroom van wagens niet aankunnen.

Vandaar zou ik enkele vragen willen stellen :

- Hoe is de nieuwe dienstregeling van de NMBS tot stand gekomen en welke factoren hebben hierbij een rol gespeeld ?

- Erkent de geachte minister dat de situatie die in Haacht en omstreken is geschapen niet ideaal is voor vele reizigers uit de omgeving ?

- Is zij bereid om maatregelen te nemen opdat de situatie er voor de reizigers weer zou worden verbeterd ?