SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
3 décembre 2008 3 december 2008
________________
Question écrite n° 4-2102 Schriftelijke vraag nr. 4-2102

de Wouter Beke (CD&V)

van Wouter Beke (CD&V)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Distripost - Envois de toutes-boîtes - Nouveau réglement Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling 
________________
service postal
règlement
tarif postal
postdienst
verordening
port
________ ________
3/12/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten
3/12/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten
________ ________
Requalification de : demande d'explications 4-552
Réintroduite comme : question écrite 4-2454
Requalification de : demande d'explications 4-552
Réintroduite comme : question écrite 4-2454
________ ________
Question n° 4-2102 du 3 décembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2102 d.d. 3 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

On m'a informé récemment du nombre croissant de plaintes concernant le nouveau règlement pour les envois toutes boîtes que Distripost a introduit à la mi-juillet 2008. Alors que précédemment on pouvait déposer les envois dans son bureau de poste local et y convenir du moment où ils devaient être distribués, il faut désormais se rendre dans un bureau de poste mixte ou un « (Hyper) Centre Masspost » et il faut faire une réservation de date de distribution au moins une semaine à l'avance. Tout cela, couplé à la fermeture de nombreux bureaux de poste locaux, engendre une charge et un coût supplémentaires pour les administrations, les entreprises et les associations locales.

Le principe « premier arrivé premier servi » est devenu une réalité pour nombre de clients. La hausse des tarifs est telle que pour beaucoup elle est disproportionnée par rapport aux services « supplémentaires » : on paie donc plus pour moins de services. Les petites associations n'y échappent pas non plus. Après avoir interrogé plusieurs bureaux de poste, il apparaît qu'il n'est pas possible de savoir exactement dans combien de boîtes aux lettres l'envoi est déposé effectivement, or c'est nécessaire pour faire coïncider l'offre et la demande. Étant donné que le nouveau système fonctionne par quartier et non plus par rue, le client paie toujours trop.

Pour ces raisons, je souhaiterais que le ministre me dise s'il est possible de prévoir une adaptation de sorte que le client paie un juste. prix pour les envois locaux de toutes-boîtes. Que tente-t-il d'entreprendre pour freiner la hausse des plaintes ?

 

Onlangs kreeg ik melding van het stijgend aantal klachten met betrekking tot de nieuwe regeling voor de huis-aan-huiszendingen die Distripost sinds half juli 2008 introduceerde. Terwijl men vroeger gewoon naar het lokale postkantoor kon gaan om zijn zendingen af te geven en te bespreken wanneer deze verdeeld zouden worden, moet men nu voor bedelingen vanaf 10 000 stuks naar een gemengd postkantoor of een (Hyper)MassPost Centrum en dient men minstens een week op voorhand een verdelingsdatum reserveren. Daaraan gekoppeld het sluiten van vele lokale postkantoren, brengt dit voor lokale besturen, bedrijven en verenigingen een extra last en kost met zich mee.

Het principe van "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" is nu voor vele klanten realiteit geworden. De prijsverhoging is dermate groot dat die voor velen niet in verhouding staat met de 'extra' dienstverlening, namelijk meer betalen voor minder service. Ook de kleine verenigingen ontsnappen hier niet aan. Bij navraag in postkantoren blijkt het niet mogelijk te zijn om de exact na te gaan hoeveel brievenbussen er effectief bedeeld worden om zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Gezien het nieuwe systeem met wijken werkt en niet per straat, betaalt de klant dus altijd te veel.

Om de hierboven vermelde redenen zou ik graag van de geachte minister willen weten of het mogelijk is in een aanpassing voor lokale bedelingen van huis-aan-huisbladen te voorzien zodat de klant de juiste prijs betaalt. Wat tracht zij te ondernemen om de toenemende klachten te laten intomen ?