SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
3 décembre 2008 3 december 2008
________________
Question écrite n° 4-2100 Schriftelijke vraag nr. 4-2100

de Filip Anthuenis (Open Vld)

van Filip Anthuenis (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
________________
Titres-services - Titres périmés - Échange Dienstencheques - Vervallen cheques - Omruiling 
________________
avantage accessoire
bijkomend voordeel
________ ________
3/12/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten
3/12/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten
________ ________
Requalification de : demande d'explications 4-564
Réintroduite comme : question écrite 4-2491
Requalification de : demande d'explications 4-564
Réintroduite comme : question écrite 4-2491
________ ________
Question n° 4-2100 du 3 décembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2100 d.d. 3 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En 2007 et début 2008, les titres-services inutilisés, dont la validité était expirée depuis moins de six mois, pouvaient être renvoyés au distributeur de l'époque, ACCOR. À cet effet, un formulaire prévoyant expressément cette possibilité était fourni dès l'achat des titres et faisait donc partie du contrat entre l'émetteur et l'acheteur.

Cette possibilité a été supprimée par l'arrêté royal du 28 avril 2008 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services:

Art. 4. A l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou dont la validité est expirée depuis moins de 6 mois » sont supprimés. 

Entre-temps, Accor a adresssé un courrier de refus d'échange à tous les demandeurs d'un échange, en renvoyant à l'arrêté royal du 28 avril 2008.

Ce faisant, la ministre modifie un contrat de manière unilatérale et avec effet rétroactif, ce qui est inhabituel voire en contradiction avec les pratiques commerciales courantes et la loi.

1. La ministre peut-elle indiquer la cause de cette décision?

2. Un arrêté royal est-il prévu pour supprimer la disposition concernée de l'arrêté royal du 28 avril 2008?

3. Dans la négative, une réglementation d'indemnisation a-t-elle été élaborée? Est-elle (ou a-t-elle été) communiquée à tous les intéressés?

 

Ongebruikte dienstencheques, waarvan de geldigheidsduur minder dan 6 maanden verstreken was, konden in 2007 en begin 2008 teruggestuurd worden naar de toenmalige verdeler ACCOR. Daarvoor was van bij de aanschaf van de cheques een formulier voorzien dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk voorzag, en dus deel uitmaakte van het contract tussen de uitgever en de koper.

In het koninklijk besluit van 28 april 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques wordt deze mogelijkheid geschrapt :

"Art. 4. In artikel 3, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit vervallen de woorden" of van dienstencheques waarvan de geldigheidsduur nog geen 6 maand is verstreken".

ACCOR stuurt inmiddels een brief met de weigering tot omruiling naar alle aanvragers tot omruiling, verwijzend naar het koninklijk besluit van 28 april 2008.

Hiermee verandert de geachte minister eenzijdig en met terugwerkende kracht, een contract, wat hoogst ongebruikelijk is, om niet te zeggen in strijd met gangbare handelspraktijken en de wet.

1. Kan de geachte minister mij aangeven wat de achtergrond was van deze beslissing ?

2. Zal een koninklijk besluit volgen om de vermelde bepaling in het koninklijk besluit van 28 april 2008 te schrappen ?

3. Zoniet, is er een regeling van schadevergoeding uitgewerkt en wordt (werd) die aan alle benadeelden medegedeeld ?