SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
10 novembre 2008 10 november 2008
________________
Question écrite n° 4-1969 Schriftelijke vraag nr. 4-1969

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

au premier ministre

aan de eerste minister
________________
Recrutements - Fonctionnaires contractuels - Origine géographique Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst 
________________
ministère
fonction publique
personnel contractuel
statistique officielle
répartition géographique
recrutement
ministerie
overheidsapparaat
personeel op contractbasis
officiële statistiek
geografische spreiding
aanwerving
________ ________
10/11/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008 )
24/11/2008 Antwoord
10/11/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008 )
24/11/2008 Antwoord
________ ________
Question n° 4-1969 du 10 novembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1969 d.d. 10 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le Premier ministre peut-il me communiquer, pour le service public fédéral relevant de ses attributions, et ce, depuis son entrée en fonction en tant que Premier ministre, l'origine géographique (domicile) des fonctionnaires contractuels qui ont été recrutés ? Je souhaiterais une ventilation par arrondissement administratif.

 

Kan de geachte eerste minister mij voor de federale overheidsdienst die onder zijn bevoegdheid valt meedelen, en dit sinds zijn aantreden als bevoegd minister ter zake, welke de geografische herkomst (woonplaats) is van de contractuele ambtenaren die werden aangeworven ? Graag kreeg ik een opdeling per administratief arrondissement.

 
Réponse reçue le 24 novembre 2008 : Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu, par arrondissement administratif, du nombre de membres du personnel contractuels engagés auprès du Service public fédéral Chancellerie du premier ministre entre le 20 mars et le 10 novembre 2008.

Arrondissement administratif

Nombre

Anvers

1

Bruges

1

Bruxelles-capitale

4

Tournai

1

Audenaerde

2In onderstaande tabel wordt per administratief arrondissement een overzicht gegeven van het aantal contractuele personeelsleden dat is aangeworven bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister tussen 20 maart en 10 november 2008.

Administratief arrondissement

Aantal

Antwerpen

1

Brugge

1

Brussel-hoofdstad

4

Doornik

1

Oudenaarde

2