SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
3 octobre 2008 3 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1760 Schriftelijke vraag nr. 4-1760

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________________
SPF Finances - Effectif du personnel - Réduction FOD Financiën - Personeelsbestand - Afslanking 
________________
dimension de l'entreprise
administration du personnel
personnel
suppression d'emploi
fonction publique
ministère
ondernemingsgrootte
personeelsbeheer
personeel
afschaffing van arbeidsplaatsen
overheidsapparaat
ministerie
________ ________
3/10/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
3/10/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2258 Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2258
________ ________
Question n° 4-1760 du 3 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1760 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le plan du personnel du SPF Finances prévoit expressément de ne plus recruter

que trois nouveaux agents pour cinq départs.

Est-ce une conséquence de la difficulté d'attirer de nouveaux candidats ou est-ce un choix politique en vue de réduire l'effectif du personnel? Dans ce dernier cas, quel est l'effectif du personnel qu'on veut atteindre ?

 

In het personeelsplan van de FOD Financiën wordt uitdrukkelijk vermeld dat er nog slechts drie nieuwe personeelsleden in dienst worden genomen per vijf personeelsleden die vertrekken.

Is dit een gevolg van problemen met het aantrekken van nieuwe kandidaten, of is het een beleidskeuze die gericht is op een afslanking van het personeelsbestand ? Indien dit laatste het geval is, naar hoeveel personeelsleden streeft men dan ?