BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2022-2023
________
4 september 2023
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-2145

de Tom Ongena (Open Vld)

aan de minister van Defensie
________
Defensie - Luchtmacht - Keuringstesten - Toelatingsvoorwaarden - Stand van zaken
________
luchtmacht
medisch onderzoek
aanwerving
________
4/9/2023Verzending vraag
7/12/2023Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-2145 d.d. 4 september 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag (stuk nr. 7-1400) en uw antwoord dd. 10-12-2021, waarvoor dank.

Medische testen zijn een onderdeel bij de rekrutering van Defensie. Deze testen zijn verschillend per onderdeel.

Bij de Luchtmacht is het bijvoorbeeld van belang dat de ogen goed functioneren. Toch blijkt dat de vastgelegde criteria vrij verouderd zijn. Bij de luchtmacht dateren de criteria voor piloten van 1969 en hebben ze een kleine herziening gekend in 2005.

In tegenstelling tot onze buurlanden handhaven we nog steeds een nultolerantie voor oogafwijkingen. In vergelijking met onze buurlanden zijn deze criteria dus zeer streng (en mogelijk ook achterhaald).

In Belgiė geldt een nultolerantie voor alle vliegtuigen: een bril of lenzen zijn niet toegestaan voor piloten op eender welk toestel.

In Nederland zijn een bril of lenzen geen probleem maar mag de oogafwijking niet groter zijn dan -2 of +2.

In Frankrijk zijn geen speciale vereisten bekend, men bekijkt geval per geval maar bril en contactlenzen zijn toegestaan.

In het Verenigd Koninkrijk verschillen de vereisten inzake het gezichtsvermogen, ze variėren naargelang de taak die men heeft. Voor de vliegtuigbemanning kan een bril of contactlenzen worden toegestaan.

In Duitsland zijn geen speciale vereisten bekend, men bekijkt geval per geval maar bril en contactlenzen zijn toegestaan.

Deze voorbeelden illustreren het verschil tussen de Belgische selectiecriteria voor de ogen van de piloten van de Luchtmacht en die van de andere Europese landen. Eigenlijk is er dus een discriminatie op basis van het al dan niet dragen van een bril of lenzen om een functie als piloot uit te oefenen bij Defensie.

Piloten die de keuringstest doorstonden en pas later problemen ontwikkelen worden in de praktijk geheroriėnteerd naar andere posten.

Indien men tijdens de keuring vaststelt dat men niet aan de criteria voldoet wordt men onherroepelijk en permanent «definitief ongeschikt» verklaard, wat in sommige gevallen tot persoonlijke drama's leidt.

In uw antwoord gaf u aan dat de selectiecriteria moeten gerevalueerd worden. U gaf tevens aan dat in 2020 een werkgroep werd opgericht ter herziening van de criteria.

Ik citeer: «Deze werkgroep is belast met het consulteren van verschillende experten in verschillende medische domeinen en het verzamelen van aanbevelingen met betrekking tot de ongeschiktheidscriteria in hun domein. Via deze weg is het de bedoeling om de selectiecriteria volledig te herzien en te moderniseren, om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vereisten en mogelijkheden en de vooruitgang in de moderne geneeskunde. In dit kader worden contacten gelegd met andere NAVO-lidstaten om de Belgische criteria af te stemmen op die van andere landen. Er zijn onder meer bilaterale contacten voorzien met onze Duitse en Franse buren. De resultaten van dit overleg zullen geļntegreerd worden in de aanbevelingen. De werkzaamheden van deze werkgroep zijn nog lopende.»

En verder: «De werkgroep analyseert momenteel in samenwerking met experts van verschillende origine elk criterium. Dit gebeurt op basis van benchmarking met andere landen enerzijds en in samenwerking met bepaalde specialisten uit de academische en medische wereld anderzijds. De conclusies van deze werkgroep worden tegen eind 2022 verwacht.»

Omdat veel jongeren die graag piloot willen worden in het leger tot op heden nog niets hebben vernomen over de nieuwe selectiecriteria en de eventuele datum van inwerkingtreding had ik u graag enkele opvolgvragen voorgelegd:

1) Kan u een stand van zaken geven wat betreft de vorderingen en de eventuele besluiten van de werkgroep wat betreft de herziening van de selectiecriteria en meer bepaald:

- Welke suggesties hebben zij gedaan?

- Zijn de werkzaamheden afgerond en zo neen, wanneer verwacht u de conclusies?

2) Kan u concreet toelichten welke suggesties zij hebben gedaan wat betreft de herziening van de selectiecriteria voor piloten van jachtvliegtuigen alsook andere functies binnen het leger als piloot? Kan u hierbij tevens aangeven wanneer deze van toepassing zullen zijn en dit voor de nieuwe lichting kandidaat piloten?

Antwoord ontvangen op 7 december 2023 :
Tekst nog niet beschikbaar.