BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2022-2023
________
20 januari 2023
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1862

de Peter Van Rompuy (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
________
Wagens - Elektrische retrofitting - Wetgeving - Aanpassing - Stand van zaken
________
automobiel
elektrisch voertuig
technische keuring
homologatie
________
20/1/2023Verzending vraag
31/3/2023Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1862 d.d. 20 januari 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de vergroening van het wagenpark en de daarmee samengaande milieudoelstellingen zijn een gedeelde uitdaging en verantwoordelijkheid.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 853 van 10 februari 2022 stelde Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters betreffende elektrische retrofitting van wagens: «De technische werkgroep federale overheid-Gewesten heeft een ontwerp van technische eisen klaar. De federale overheidsdienst (FOD) zal deze ontwerpeisen, samen met technische experten van de Gewesten, bespreken met de sector. Ik heb vernomen dat de federale overheid begonnen is met het schrijven van de teksten met als doel de aanpassing van de desbetreffende koninklijke besluiten (KB).

Parallel hiermee zal het Vlaams Gewest de regels met betrekking tot homologatie en technische keuring vastleggen.» (doc. Vlaams Parlement, schriftelijke vraag nr. 853 (2021-2022), zie: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1605962).

Om zicht te krijgen op de voorgang, graag volgende vragen:

1) Wat is de huidige stand van zaken van de werkzaamheden om elektrische retrofitting in Belgiė mogelijk te maken?

2) Wat is hierbij de vooropgestelde kalender?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2023 :

Teneinde de vergroening van het wagenpark te versnellen heb ik inderdaad besloten om de retrofit van motorvoertuigen en de tweewielers, driewielers en vierwielers gemakkelijker en toegankelijker te maken.

Er is reeds een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld dat de technische eisen vastlegt met betrekking tot de ombouw van een voertuig met een verbrandingsmotor naar een voertuig met een elektrische motor. Dit is het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

De Gewesten werden uitgenodigd door de federale regering en namen deel aan de werkgroep voor het bepalen van deze technische eisen.

Overeenkomstig artikel 1, § 3, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, werd dit ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd aan het advies van de Commissie administratie–nijverheid (samengesteld uit vertegenwoordigers van de automobielfederaties) die op 20 september 2022 een positief advies heeft uitgebracht.

Dit ontwerp van koninklijk besluit werd eveneens ter kennis gebracht van de Europese Commissie, in overeenstemming met richtlijn (EU) 2015/1535 die voorziet in een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.

De standstill-periode van drie maanden liep af op 4 januari 2023 en dit ontwerp kreeg geen reactie van de Europese Commissie en de lidstaten.

Het ontwerp werd ook onderworpen aan het officiële advies van de Gewesten die een positief advies stuurden in het kader van de procedure voor de betrokkenheid van de gewestregeringen.

Na positief advies nr. 72.997/4 van de Raad van State van 27 februari 2023 zal het ontwerp ter ondertekening door de Koning worden voorgelegd. Na ondertekening treedt dit besluit in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Tot slot vestig ik uw aandacht op de bevoegdheidsverdeling sinds de zesde Staatshervorming. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de technische eisen waaraan omgebouwde voertuigen moeten voldoen, wat onder de federale bevoegdheid valt. Deze omgebouwde voertuigen zullen echter moeten worden goedgekeurd, wat onder de bevoegdheid van de Gewesten valt.