BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2021-2022
________
27 april 2022
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1585

de Karin Brouwers (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
________
Desinformatie - Strijd - Acties - Taskforce - Oprichting - Europese Digital Services Act - Standpunt - Voorbereidingen
________
desinformatie
informatieverwerking
EU-programma
kunstmatige intelligentie
digitale eengemaakte markt
opvolging informatieverslag
________
27/4/2022Verzending vraag
25/5/2022Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1585 d.d. 27 april 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de tussenkomst van de geachte staatssecretaris tijdens de hoorzittingen in het kader van het informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news.

Tijdens de hoorzittingen die de Senaat hield in het kader van het informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (doc. Senaat, nr. 7-110/1-4) verklaarde de staatssecretaris over de strijd tegen desinformatie:

«We moeten als land samenwerken met het maatschappelijk middenveld, met de culturele en de filosofische wereld en de media, maar ook met het verenigingsmilieu. (…) Waarom richten we geen taskforce op, een filosofisch, cultureel, wetenschappelijk en politiek comité, waarbij ook de verenigingswereld wordt betrokken? Een denktank zou de fundamentele elementen kunnen definiëren die moeten bijdragen tot de opbouw van een nieuwe virtuele ruimte van vrijheid. (…) De waarden die ons in de echte wereld verenigen, moeten ook onze leidraad zijn in de virtuele ruimte, met als hoeksteen de Universele Verklaring van de rechten van de mens. Deze gedeelde waarden moeten de basis vormen voor het denkproces in België, teneinde een bijdrage te leveren aan de lopende Europese werkzaamheden: de Digital Services Act, die in december werd voorgesteld door de heer Thierry Breton, Europees commissaris voor de Interne Markt.

De Digital Services Act wil nieuwe regels ontwikkelen voor innovatie, groei en concurrentievermogen en moet ook de expansie van kleinere platformen, kmo's en startende ondernemingen vergemakkelijken. De verantwoordelijkheden van de gebruikers, de platformen en de overheid moeten opnieuw in evenwicht worden gebracht in overeenstemming met de Europese waarden, waarbij de burger centraal moet komen te staan.

Ons land zal actief moeten deelnemen aan de implementatie van de Digital Services Act en zal dus over een werkmethode moeten beschikken om een sterk, geëngageerd en ambitieus standpunt in te nemen.» (doc. Senaat, nr. 7-110/4, Hoorzittingen, blz. 163-164).

Daarom graag volgende vragen:

1) Heeft u reeds initiatieven genomen om de geciteerde taskforce op te richten die de fundamentele elementen kan definiëren die moeten bijdragen tot de opbouw van een nieuwe virtuele ruimte van vrijheid? Zo ja, wie maakt deel uit van deze taskforce? Wat is de concrete agenda van dit comité?

2) Welke andere initiatieven heeft u reeds genomen om desinformatie te bestrijden?

3) Het debat over de Digital Services Act loopt volop op Europees niveau. Welk standpunt heeft België ingenomen in dit debat?

4) Welke voorbereidingen heeft u reeds getroffen om de Digital Services Act te implementeren?

Antwoord ontvangen op 25 mei 2022 :

1) & 2) We hebben moeten vaststellen dat de werkzaamheden rond de Digital Services Act op een bijzonder hoog tempo zijn gevoerd. Het oprichten en ondersteunen van een begeleidingscomité zou de nodige tijd gevergd hebben waardoor België zich minder snel zou hebben kunnen positioneren en wegen op het Europese debat. Ik heb daarom de DSA eerder prioritair aangekaart in de vele ontmoetingen en debatten waaraan ik heb deelgenomen over de responsabilisering van de sociale platformen, de aanpak van fenomenen als fake news en desinformatie, en het sensibiliseren van Belgische actoren in de privé en publieke sector omtrent de technologische, juridische en ethische uitdagingen in deze materie.

3) & 4) De Digital Market Act en de Digital Services Act zijn twee belangrijke dossiers voor onze regering.

Ik heb mij van mijn kant in het bijzonder ingezet om de DSA-onderhandelingen te volgen, in nauwe samenwerking met verschillende van mijn regeringscollega’s. De onderhandelingen tussen de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement zijn onlangs afgerond. België is tevreden met het resultaat op verschillende punten. Ik wil met name wijzen op de verplichting voor tussenpersonen om feedback te geven over de bevelen die zij ontvangen en een motivering te geven wanneer zij besluiten daaraan geen gevolg te geven. Vermeldenswaardig is ook de nieuwe verplichting voor alle platforms om een op Europees niveau geharmoniseerde kennisgevings- en actieprocedure in te voeren alsook een versterkte en transversale bescherming van minderjarigen.