BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2021-2022
________
4 februari 2022
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1489

de Tom Ongena (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
________
Administratieve vereenvoudiging - Horeca - Federaal - Citizen journeys - Samenwerking - Vlaams Gewest - Relanceplan
________
administratieve formaliteit
horecabedrijf
heractivering van de economie
________
4/2/2022Verzending vraag
11/2/2022Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1490
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1489 d.d. 4 februari 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Vlaams Gewest is momenteel binnen de hervormingspijler van het Vlaams relanceplan een grootschalige operatie aan de gang om de administratieve lasten en regeldruk in het Vlaams Gewest te verlagen, de zogenaamde schrapsessies.

Bedoeling is om zowel inhoudelijke als administratieve regeldruk te verminderen en in de toekomst te komen tot een betere regelgeving via een ex ante screeningsmechanisme.

Deze operatie kreeg tot nu toe relatief weinig aandacht, maar het belang kan niet overschat worden. Vereenvoudiging van de regelgeving kan leiden tot kostenbesparingen voor burgers, bedrijven én overheid.

Binnen dit kader werd onder meer gebruik gemaakt van «citizen journeys», waarbij concrete procedures betreffende bepaalde levensgebeurtenissen worden doorlopen om knelpunten, vanuit het standpunt van burgers of ondernemers, in kaart te brengen.

Concreet werden drie «citizen journeys» uitgevoerd, onder andere vanuit het perspectief van horecaondernemers voor het traject tot het oprichten van een onderneming in de horecasector.

We weten dat het Vlaams Gewest op vlak van regeldruk en administratieve last een opdracht heeft, ook in de horeca die nu moeilijke tijden achter zich heeft. Heel wat aspecten van de horecasector vallen echter onder de bevoegdheid van de federale overheid. Ik verwijs hierbij naar de complexiteit inzake arbeidsregelgeving, de voedselveiligheid, het spelen van muziek, enz.

Het zou goed zijn dat het Vlaams Gewest hierbij zou kunnen samenwerken met de federale overheidsdienst (FOD) Economie om na te gaan of ze samen de lasten in de horeca kunnen verminderen. Voor een ondernemer in de horeca maakt het niet uit of het regeltje in een decreet of in een wet staat. Voor hen betekent het in alle geval één grote regeldruk.

Samen met de federale overheid kan aldus veel administratieve rompslomp worden aangepakt.

De administratieve vereenvoudiging binnen het hervormingsluik van het relanceplan van het Vlaams Gewest omvat zowel lokale als gewestelijke regelgeving en een groot federaal luik. Het betreft dan ook een transversale gewestelijke aangelegenheid in samenhang met de federale overheid.

In dit kader had ik dan ook volgende vragen graag aan u voorgelegd:

1) Hebt u reeds contact gehad met de Vlaamse regering met betrekking tot deze «citizen journeys» en dan meer specifiek met betrekking tot de administratieve vereenvoudiging en het verminderen van de regellast voor de horeca? Zo neen, bent u bereid hieromtrent contact op te nemen met het Vlaams Gewest om de resultaten in te zien? Kan u de timing en de inhoud toelichten?

2) Kan u meedelen welke plannen er eventueel reeds in de pipeline zitten voor wat betreft de administratieve vereenvoudiging en het verminderen van de regellast voor de horecasector? Kan u deze toelichten?

3) Wil u samenwerken met het Vlaams Gewest en deze «citizen journey» gebruiken om bepaalde acties te ondernemen, samen met de deelstaten om de regellast te verlagen voor de horeca-ondernemer?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2022 :

Ik heb nog geen contact gehad met de Vlaamse regering over de Citizen journeys voor de horecasector.

Er zijn geen specifieke vergunningen of verplichtingen voor de horeca waarvoor ik op federaal niveau verantwoordelijk ben.

In zijn advies nr. 870-2021 van 7 december 2021 heeft de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO een aantal voorstellen tot vereenvoudiging geformuleerd die het resultaat zijn van een bevraging van de erkende interprofessionele en beroepsorganisaties, waaronder dus ook die voor de horeca. Staatssecretaris Michel die belast is met administratieve vereenvoudiging werd gevraagd om die voorstellen te onderzoeken in het kader van het Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging 2022-2024. Als overleg en samenwerking met het Vlaamse Gewest nodig blijkt te zijn, ga ik ervan uit dat de Dienst administratieve vereenvoudiging dat zal organiseren.