BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2015-2016
________
20 april 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-928

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
________
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap
________
institutionele samenwerking
culturele samenwerking
institutionele bevoegdheid
cultuurbeleid
Vlaamse Gemeenschap
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
________
20/4/2016 Verzending vraag
26/5/2016 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-928 d.d. 20 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In ons land zijn de Gemeenschappen bevoegd voor de culturele aangelegenheden. Nochtans heeft ook de federale overheid nog een (rest)bevoegdheid voor de Federale wetenschappelijke Instellingen.

Het zou niet abnormaal zijn, integendeel, dat de Federale Wetenschappelijke Instellingen ook samenwerkingsverbanden aangaan met de vele culturele instellingen die behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.

1) Kan de geachte staatssecretaris mij meedelen welke samenwerkingen er bestaan tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen en de Vlaamse overheid op het vlak van culturele samenwerking ?

2) Wanneer werden deze overeenkomsten gesloten ?

3) Wat is het voorwerp van deze samenwerking ?

4) Hoeveel middelen worden er vanuit de Federale Wetenschappelijke Instellingen gestoken in samenwerkingsvormen met de Vlaamse Gemeenschap of met culturele instellingen binnen de Vlaamse Gemeenschap ?

5) Worden de Federale Wetenschappelijke Instellingen door de Vlaamse overheid betrokken bij projecten in het buitenland ? Zo ja, bij welke ?

6) Is ze van oordeel dat er voldoende samenwerking is tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen en de instellingen die vallen onder de Vlaamse Gemeenschap ? Zo ja, waarom ? Zo neen, waarom niet ?

7) Zal ze nog initiatieven nemen om te overleggen met de Vlaamse minister van Cultuur om meer samenwerking te realiseren met de Federale Wetenschappelijke Instellingen ?

Antwoord ontvangen op 26 mei 2016 :

Volgens hun basisopdrachten, hun publiekswerking (onder andere tijdelijke tentoonstellingen) en hun deskundigheid in en van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) werken de FWI samen op het vlak van culturele initiatieven met culturele instellingen van de Gemeenschappen.

Het gaat hierbij vooral om het verlenen van medewerking aan tijdelijke tentoonstellingen en het uitvoeren van restauraties. Een belangrijk project in dit laatste domein is de restauratie van het Lam Gods door het Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium (KIK). Specifiek voor de Duitstalige Gemeenschap is er de vestiging van het Rijksarchief (RA) te Eupen dat instaat voor het archiefbeheer en -toezicht in de Duitstalige Gemeenschap. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen het federale niveau en de Gemeenschappen voor de studie omtrent in de beslaggenomen kunstwerken tijdens het Franse Bewind. Deze studie wordt uitgevoerd door het KIK. De Koninklijke Bibliotheek overlegt dan weer met de Gemeenschappen in verband met de uitbreiding van het wettelijk depot (elektronische publicaties).

Er kan uiteraard nooit genoeg samenwerking zijn. In die zin zal ik dan ook graag verdere initiatieven vanuit de FWI ondersteunen.

De samenwerking op cultureel vlak uit zich vooral in de ter beschikking stelling van kunstwerken uit de collecties in het kader van tijdelijke tentoonstellingen. Daarnaast wordt ook beroep gedaan op de expertise van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, zoals bijvoorbeeld op het vlak van restauraties, waar het Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium deelneemt aan projecten.

De federale administratie besteedt diverse middelen aan samenwerkingsvormen met de Gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld de wetenschappelijke programma’s « BRAIN » en « de Bijkomende Onderzoekers ».

Er zijn uiteraard projecten in het buitenland waaraan de FWI deelnemen, bijvoorbeeld archeologische opgravingen, deelnames aan internationale colloquia, bruikleen van FWI-patrimonium, enz.