BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2015-2016
________
20 april 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-927

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
________
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Franse Gemeenschap
________
institutionele samenwerking
culturele samenwerking
institutionele bevoegdheid
cultuurbeleid
Franse Gemeenschap
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
________
20/4/2016 Verzending vraag
26/5/2016 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-927 d.d. 20 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In ons land zijn de Gemeenschappen bevoegd voor de culturele aangelegenheden. Nochtans heeft ook de federale overheid nog een (rest)bevoegdheid voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen.

Het zou niet abnormaal zijn, integendeel, dat de Federale Wetenschappelijke Instellingen ook samenwerkingsverbanden aangaan met de vele culturele instellingen die behoren tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap.

1) Kan de geachte staatssecretaris mij meedelen welke samenwerkingen er bestaan tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen en de Franse gemeenschapsoverheid op het vlak van culturele samenwerking ?

2) Wanneer werden deze overeenkomsten afgesloten ?

3) Wat is het voorwerp van deze samenwerking ?

4) Hoeveel middelen worden er door de Federale Wetenschappelijke Instellingen besteed aan samenwerkingsvormen met de Franse Gemeenschap of met culturele instellingen binnen de Franse Gemeenschap ?

5) Worden de Federale Wetenschappelijke Instellingen door de Franse gemeenschapsoverheid betrokken bij projecten in het buitenland ? Zo ja, bij welke ?

6) Is de geachte staatssecretaris van oordeel dat er voldoende samenwerking is tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen en de instellingen die vallen onder de Franse Gemeenschap ? Zo ja, waarom ? Zo neen, waarom niet ?

7) Zal ze nog initiatieven nemen om te overleggen met de Franstalige minister van Cultuur om meer samenwerking te realiseren met de Federale Wetenschappelijke Instellingen ?

Antwoord ontvangen op 26 mei 2016 :

Graag verwijs ik U door naar het antwoord op schriftelijke vraag 6-928 waar ik een gezamenlijk antwoord zal geven voor schriftelijke vragen nrs 6-926, 6-927 en 6-928.