BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2015-2016
________
3 maart 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-853

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________
Wapenhandel - Strijd tegen de illegale wapenhandel - Centraal wapenregister - Toegang voor de Gewesten
________
toegang tot de informatie
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
persoonlijk wapen
vuurwapen
gegevensbank
wapenhandel
zwarte handel
handvuurwapens
________
3/3/2016 Verzending vraag
6/12/2016 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-853 d.d. 3 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De strijd tegen wapenhandel, en zeker tegen de illegale wapenhandel, lijkt voor elk redelijk mens een prioriteit in de strijd voor meer veiligheid en tegen terrorisme en banditisme.

Wapenhandel is bij uitstek een bevoegdheid waarvoor zowel de Gewesten als de federale overheid nog steeds voor bevoegd zijn.

De controle op de buitenlandse wapenhandel is een bevoegdheid van de Gewesten. De gewestelijke diensten moeten kunnen beschikken over een toegang tot het Centraal wapenregister om te weten welke wapens er in omloop zijn en welke wapens legaal zijn.

Het Centraal wapenregister is echter een federale bevoegdheid en wordt beheerd door de federale politiediensten en de diensten van Binnenlandse Zaken. Ook Justitie wordt hierbij betrokken.

De bevoegde gewestelijke diensten hebben echter tot op vandaag nog steeds geen toegang tot het federaal Centraal wapenregister.

1) Wat zal de minister doen om ervoor te zorgen dat het Centraal wapenregister toegankelijk wordt voor de bevoegde gewestelijke diensten die controle uitoefenen op de buitenlandse wapenhandel ?

2) Wanneer zal hij hierover met de bevoegde gewestelijke ministers overleggen en de toegang mogelijk maken ?

3) Hoe is het mogelijk dat tot op heden deze toegang nog steeds niet werd mogelijk gemaakt, ook al lijkt dit een vanzelfsprekende maatregel in de strijd tegen terrorisme ?

Antwoord ontvangen op 6 december 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1), 2) & 3) Het Centraal Wapenregister is een gegevensbank die het legaal wapenbezit in kaart wenst te brengen. De federale politie verzekert het beheer hiervan.

Met de intentie de vraag tot toegang tot de gegevens van het Centraal Wapenregister door de gewestelijke diensten, bevoegd voor de in- en uitvoer van wapens, positief te kunnen beantwoorden, heb ik de verschillende betrokken diensten rond de onderhandelingstafel uitgenodigd.

Uit dit onderhoud tussen vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest – dat ten behoeve van de drie betrokken Gewesten een coördinerende rol op zich neemt –, de federale politie – die het beheer van het Centraal Wapenregister verzekert – en mijn kabinet is gebleken dat een en ander op juridisch vlak dient te worden uitgeklaard alvorens de gewestelijke diensten over de gevraagde toegang zouden kunnen beschikken.

Ik heb het resultaat van dit onderhoud per brief ter kennis gebracht aan de minister-president van de Vlaamse regering. In deze brief heb ik aangeraden om de bevoegde gewestelijke diensten een machtigingsaanvraag te laten indienen bij het Sectoraal Comité voor de federale overheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De drie Gewesten hebben inmiddels een dergelijke machtigingsaanvraag ingediend.

De beraadslaging van het Sectoraal Comité voor de federale overheid wordt momenteel afgewacht.