BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
8 juli 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-696

de Rik Daems (Open Vld)

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________
Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering
________
belastingadministratie
inning der belastingen
belastingontheffing
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
regionale financiŽn
________
8/7/2015Verzending vraag
12/11/2015Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-696 d.d. 8 juli 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert 1 januari 2005 kan de gewestelijke directeur Invordering der directe belastingen een onbeperkt uitstel van de invordering van bepaalde fiscale schulden toestaan (wat betekent dat deze schulden niet meer zullen worden gevorderd). Sedert 18 mei 2007 geldt hetzelfde voor de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde.

Het betreft een buitengewone gunstmaatregel. Zo moet de aanvrager voor lange tijd niet in staat zijn om zijn/haar belastingschulden te betalen en mag de betrokkene zijn/haar eigen onvermogen niet hebben gezocht. Er mag ook geen betwisting bestaan of kunnen ontstaan over de te betalen bedragen (geen rechtszaak, geen bezwaarschrift). Er mag ook nog geen collectieve schuldenregeling zijn aangevraagd via de arbeidsrechtbank en de aanvrager mag in de voorbije vijf jaar nog geen gebruik hebben gemaakt van deze uitzonderlijke maatregel.

De directe belastingen zijn de personenbelasting (PB), de vennootschapsbelasting (Ven.B) en de rechtspersonenbelasting (RPB). De zesde staatshervorming heeft de directe belastingen drastisch omgevormd. De gewestelijke overheden kunnen nu opcentiemen heffen op deze directe belastingen. Deze opcentiemen worden berekend op de federale personenbelasting. Elk gewest is vrij deze opcentiemen te bepalen. Niets staat de gewesten in de weg om deze opcentiemen progressief toe te passen.

We hebben dus dus een systeem van federale belastingschijven en gewestelijke opcentiemenschalen. Deze vraag betreft bijgevolg een transversale gewestaangelegenheid daar het toekennen van onbeperkt uitstel een rechtstreekse impact heeft op de Gewesten via de opcentiemen.

1) Hoeveel keer werd onbeperkt uitstel van invordering inzake directe belastingen aangevraagd en dit respectievelijk voor de jaren 2012, 2013 en 2014? Kan de minister deze cijfers tevens geografisch opsplitsen en dit per provincie of regio?

2) Hoeveel keer werd onbeperkt uitstel van invordering inzake de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd voor een vroegere en volledig stopgezette activiteit aangevraagd en dit respectievelijk voor de jaren 2012, 2013 en 2014? Kan hij deze cijfers tevens geografisch opsplitsen en dit per provincie of regio?

3) Hoeveel keer werd onbeperkt uitstel van invordering inzake directe belastingen toegestaan respectievelijk voor de jaren 2012, 2013 en 2014? Kan hij deze cijfers tevens geografisch opsplitsen en dit per provincie of regio? Kan hij het totaalbedrag geven dat onbeperkt werd uitgesteld op jaarbasis?

4) Hoeveel keer werd onbeperkt uitstel van invordering inzake de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd voor een vroegere en volledig stopgezette activiteit toegestaan respectievelijk voor de jaren 2012, 2013 en 2014? Kan hij deze cijfers tevens geografisch opsplitsen en dit per provincie of regio?

Antwoord ontvangen op 12 november 2015 :

1), 2), 3) & 4) Het geachte lid kan hieronder de gedetailleerde cijfergegevens vinden, opgesplitst per gewestelijke directie (jaren 2012 en 2013) of Regionaal Invorderingscentrum (jaar 2014) per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2014, werden vijftien regionale invorderingscentra opgericht binnen de algemene administratie van de Inning en de Invordering. Zij vervangen de vroegere gewestelijke directies en zijn voortaan bevoegd zowel voor de directe belastingen als voor de belasting over de toegevoegde waarde. Het is onmogelijk om, zoals gevraagd, cijfergegevens mee te delen, die zijn opgesplitst per provincie of per regio

Aantal verzoekschriften, beroepen en positieve beslissingen inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen per gewestelijke directie voor de jaren 2012 en 2013

DIRECTIE

JAAR

VERZOEKSCHRIFTEN GERICHT AAN DE GEWESTELIJKE DIRECTIES

BIJ DE BEROEPSCOMMISSIE INGEDIENDE BEROEPEN

ONTVANGEN

POSITIEVE BESLISSINGEN

ONTVANGEN

POSITIEVE BESLISSINGEN

ANTWERPEN

2012

147

72

17

11

2013

124

65

5

1

BRUSSEL

2012

139

54

21

10

2013

135

71

18

8

GENT

2012

174

84

11

4

2013

139

66

17

9

CHARLEROI

2012

203

119

17

6

2013

229

104

8

3

LUIK

2012

254

100

28

8

2013

213

79

38

13

LEUVEN

2012

116

47

12

4

2013

137

65

11

3

Het is onmogelijk aan het geachte lid cijfergegevens te verstrekken inzake de belasting over de toegevoegde waarde omdat deze gegevens niet zijn opgenomen in de gegevensbank voor de jaren 2012 en 2013.

Aantal verzoekschriften, beroepen en positieve beslissingen inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen en belasting over de toegevoegde waarde per Regionaal Invorderingscentrum voor het jaar 2014

CENTRUM

VERZOEKSCHRIFTEN GERICHT AAN DE REGIONALE INVORDERINGSCENTRA

BIJ DE BEROEPSCOMMISSIE INGEDIENDE BEROEPEN

ONTVANGEN

POSITIEVE BESLISSINGEN

ONTVANGEN

POSITIEVE BESLISSINGEN

ANTWERPEN 1

65

39

13

6

ANTWERPEN 2

55

20

4

1

BRUSSEL 1

80

24

17

10

BRUSSEL 2

81

28

12

4

WEST-VLAANDEREN

75

31

10

5

OOST-VLAANDEREN

94

28

7

1

HENEGOUWEN-ZUID

171

104

7

2

HENEGOUWEN-NOORD

125

95

5

2

LUIK 1

158

76

5

4

LUIK 2

56

20

1

1

NAMEN-LUXEMBURG

101

33

13

4

VLAAMS-BRABANT

109

36

12

4

LIMBURG

75

30

12

3

WAALS-BRABANT

54

19

12

4

BIJZONDER INVORDERINGS-CENTRUM

21

3

5

2

Het is evenwel niet mogelijk aan het geachte lid aparte cijfergegevens mee te delen voor sectoren directe belastingen en belasting over de toegevoegde waarde.

De huidige « informaticatoepassingen » laten helaas niet toe op jaarbasis het bedrag, waarop het onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen en van de belasting over de toegevoegde waarde betrekking heeft, vast te stellen.