BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
2 juli 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-692

de Rik Daems (Open Vld)

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
________
belasting op inkomsten uit kapitaal
Europese fiscale samenwerking
spaartegoed
richtlijn (EU)
officiŽle statistiek
Zwitserland
Andorra
Monaco
Liechtenstein
San Marino
belastingvlucht
________
2/7/2015Verzending vraag
12/11/2015Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-692 d.d. 2 juli 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag 5-8552 en het antwoord van de toenmalige minister van FinanciŽn voor de jaren 2010, 2011 en 2012.

Om de rentebetalingen die een inwoner van een lidstaat van de Europese Unie (EU) ontvangt in een andere lidstaat niet onbelast te laten, wisselen tweeŽntwintig lidstaten van de Europese Unie sinds 1 juli 2005 informatie uit over die betalingen. De drie andere lidstaten, BelgiŽ, Luxemburg en Oostenrijk, kiezen voor een onmiddellijke heffing op het spaargeld van buitenlanders, de zogenaamde woonstaatheffing. Ze wisselen nog geen informatie uit met de woonstaat over de begunstigde van een rente-inkomen. De woonstaatheffing houdt in dat anoniem 75% van de opbrengsten van de heffing doorgestort wordt aan de woonstaat.

Ook de afhankelijke of geassocieerde gebieden van de lidstaten (Anguila, Cayman Islands, Montserrat, Aruba, Jersey, Guernesey, Isle of Man, Maagdeneilanden, Nederlandse Antillen en Turkse en Caicos-eilanden) zullen informatie uitwisselen of een bronheffing inhouden. Speciale afspraken omtrent gelijksoortige maatregelen zijn ook gemaakt tussen de EU en Zwitserland, Andorra, Monaco, Liechtenstein en San Marino.

Europese burgers zouden echter honderden miljoenen euro's offshore hebben geplaatst in een poging de gevolgen van de Europese spaarrichtlijn te ontlopen. Vanaf 2018 zal Zwitserland de EU-landen een brede waaier aan informatie moeten doorgeven over de rekeningen die hun burgers in het Alpenland hebben en vice versa. Vůůr de zomer moeten de Raad van de EU en de Zwitserse regering het akkoord bekrachtigen.

Deze vraag betreft een transversale Gewestaangelegenheid betreft. Deze (niet aangegeven) rekeningen worden aangehouden met het oog op het ontwijken van federale en gewestelijke belastingen. Wat dit laatste betreft, springen vooral de successierechten in het oog. De Gewesten bepalen de grondslag, zie onder meer artikel 103 van het Vlaams decreet van 19 december 2003. Ook de inkomsten zijn exclusief voor de Gewesten. De Vlaamse Belastingdienst neemt tevens vanaf 1 januari 2015 ook de inning van de registratie- en successierechten over van de FOD FinanciŽn.

1. Hoeveel inkomsten werden er voor respectievelijk de jaren 2013 en 2014 doorgestort aan BelgiŽ ten gevolge de bronheffing in EU-landen, afhankelijke of geassocieerde gebieden en de landen waarmee een akkoord werd gesloten (onder meer Zwitserland en Andorra) en die niet opteren voor de informatie-uitwisseling? Kan de minister de inkomsten tevens weergeven per land waar de bronheffing vandaan komt?

2. Welk bedrag was vooropgesteld voor de jaren 2013 en 2014 in zijn geheel in het kader van de zogenaamde woonstaatheffing? Werd dit bedrag gehaald? Zo neen, waarom niet?

3. Welk bedrag is vooropgesteld voor het jaar 2015 in zijn geheel in het kader van de zogenaamde woonstaatheffing?

4. Graag kreeg ik van de minister een gedetailleerd overzicht van het aantal rekeninghouders en/of het aantal rekeningen van particulieren die ten gevolge van de informatie-uitwisseling die uit de spaarrichtlijn voortvloeit, door andere landen aan BelgiŽ werden doorgegeven sinds juli 2005. Kan hij tevens aangeven in hoeveel van deze gevallen er tevens sprake bleek te zijn van ontdoken successierechten?

5. Kan hij gedetailleerde cijfers geven over het aantal rekeninghouders uit BelgiŽ voor elk land dat geopteerd heeft voor de informatie-uitwisseling en dit inclusief Zwitserland, Andorra, Liechtenstein en de afhankelijke en geassocieerde landen? Hoeveel van deze rekeningen waren bij de fiscus reeds bekend en dit voor elk land?

6. Meent hij dat de spaarrichtlijn effectief werkt in het geval van de niet-EU-landen die een verdrag hebben gesloten met de EU om een woonstaatheffing in te houden en door te storten? Kan hij zijn standpunt uitvoerig toelichten en aangeven welke eventuele nieuwe maatregelen hij voorstaat?

7. Kan de minister toelichten hoe men deze informatie kan aanwenden om gerichte controles te doen onder meer naar ontdoken successierechten en andere belastingen, zoals de vennootschapsbelasting?

Antwoord ontvangen op 12 november 2015 :

1) De bedragen die in het kader van de Europese spaarrichtlijn door de Lidstaten van de Europese Unie evenals door derdelanden aan België werden gestort gedurende de jaren 2013 en 2014, zijn opgenomen in de onderhavige tabel.

Overzicht van de ontvangsten inzake de woonstaatheffing

Land

Toekenningen 2013 (inkomstenjaar 2012)

Toekenningen 2014 (inkomstenjaar 2013)

Zwitserland

14 980 077,23 euro

14 643 320,27 euro

Guernesey

150,07 euro

0,00 euro

Monaco

579 724,52 euro

588 653,00 euro

Jersey

126 696,54 euro

63 714,99 euro

Liechtenstein

97 790,34 euro

85 977,76 euro

Andorra

26 404,02 euro

30 101,55 euro

Luxemburg

34 520 800,59 euro

28 183 743,62 euro

Eiland Man

0,00 euro

0,00 euro

Oostenrijk

154 693,58 euro

0,00 euro

San Marino

3 796,79 euro

0,00 euro

Nederlandse Antillen

0,00 euro

0,00 euro

Totale ontvangsten

50 490 133,68 euro

43 595 511,19 euro

2) Gedurende de jaren 2013-2014 is bij de opmaak van de Rijksmiddelenbegroting steeds met een bedrag van 50 miljoen euro rekening gehouden als raming van de opbrengst voortvloeiend uit de toepassing van de Europese spaarrichtlijn. Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel, is er weinig afwijking tussen dit bedrag en de finale realisaties.

3) Voor 2015 is eveneens rekening gehouden met een opbrengst van 50 miljoen euro.

4) De ontvangen inlichtingen « Spaarrichtlijn » worden softwarematig verwerkt vanaf het inkomstenjaar 2008. Een gedetailleerd overzicht met betrekking tot de inlichtingen die werden ontvangen voor het inkomstenjaar 2008 is niet elektronisch beschikbaar. Er zijn géén cijfers beschikbaar van in hoeveel van de onderstaande gevallen er sprake was van ontdoken successierechten.

Overzicht aantal ontvangen betalingen sinds het inkomstenjaar 2008 :

Pays

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bulgarije

431

575

665

722

814

932

853

Cyprus

161

171

140

131

126

207

178

Tsjechische Republiek

354

397

448

432

446

406

370

Duitsland

17 692

33 332

29 750

29 031

28 607

24 873

21 453

Denemarken

4 189

3 542

2 848

2 728

2 952

3 057

2 725

Estland

112

135

145

80

72

63

6

Griekenland

521

559

535

550

523

528

421

Spanje

17 921

18 153

17 057

13 587

14 050

13 501

11 197

Finland

129

182

104

134

166

136

76

Frankrijk

40 728

51 206

49 687

50 604

53 970

53 318

52 076

Hongarije

1 107

1 594

1 317

1 697

1 900

1 561

1 340

Ierland

879

1 045

943

883

625

551

594

Italië

16 976

15 056

14 670

14 824

21 852

19 420

/

Litouwen

170

60

51

42

21

7

10

Luxemburg

3 530

3 593

3 848

8 358

11 196

21 080

39 890

Letland

77

47

35

12

7

5

2

Malta

169

/

295

206

227

101

/

Nederland

77 404

93 918

89 224

79 157

34 270

48 624

41 386

Polen

123

443

644

579

76

652

77

Portugal

/

559

603

908

1 221

1 479

/

Roemenië

552

851

818

1 257

670

1 044

983

Zweden

2 134

1 147

1 420

1 380

8 309

6 407

5 042

Slovenië

108

75

61

56

81

69

34

Slovakije

133

98

69

47

61

41

/

Verenigde Koninkrijk

11 846

13 872

12 291

11 625

11 319

7 883

/

Kaaimaneilanden

84

127

133

134

180

201


Guernesey110

1 086

1 458

142


Jersey

512

413

216

819

522

181


Aruba

3

4

4

3

1Nederlandse Antillen


3

3

Liechtenstein1

1

1

3

11

Monaco53

33

52

92


Zwitserland

662

687

858

1 200

1 519

2 755

5 052

Eiland Man766

779

932

648


5) Hieronder vindt u het overzicht van het aantal rekeninghouders waarvoor België inlichtingen heeft ontvangen vanaf het inkomstenjaar 2008. Het aantal reeds gekende rekeningen bij de fiscus is onbekend.

Land

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bulgarije

321

383

447

487

569

673

622

Cyprus

124

131

111

111

103

145

135

Tsjechische Republiek

284

322

342

334

340

314

292

Duitsland

21 749

33 332

29 750

28 723

28 330

24 873

21 453

Denemarken

2 561

2 252

1 774

1 761

1 791

1 798

1 581

Estland

112

135

139

75

68

63

6

Griekenland

438

489

478

497

480

443

352

Spanje

12 087

11 365

10 801

8 936

9 277

8 825

7 966

Finland

129

182

104

124

163

136

76

Frankrijk

38 645

48 196

49 131

50 051

53 411

52 917

51 682

Hongarije

813

942

954

970

1 389

1 175

1 087

Ierland

879

1 045

919

883

625

551

594

Italië

16 967

15 056

14 669

14 819

21 844

19 420

/

Litouwen

12

14

17

7

8

4

5

Luxemburg

3 537

3 596

3 819

8 258

11 105

21 080

39 890

Letland

77

47

35

12

7

5

2

Malta

169

/

295

205

227

101

/

Nederland

66 318

67 858

66 298

59 743

33 750

35 596

31 340

Polen

106

296

318

253

32

325

58

Portugal

/

502

527

774

1 053

1 239

/

Roemenië

335

373

457

691

334

489

477

Zweden

2 134

1 147

1 420

1 380

8 309

6 407

5 042

Slovenië

66

52

49

48

57

34

21

Slovakije

133

98

69

47

61

41

/

Verenigde Koninkrijk

11 836

13 872

12 291

11 625

11 319

7 883

/

Kaaimaneilanden128

Guernesey110

Jersey216

Aruba3

2

1Nederlandse Antillen


2

2

Liechtenstein1

Monaco19

Zwitserland

662

687

858

1 200

1 519

2 755

5 052

Eiland Man
84

6686) Het is reeds duidelijk bewezen op meerdere vlakken dat Europese, en bij uitbreiding internationale, samenwerking effect sorteert om onder meer de fiscale fraude efficiënt aan de pakken. Het spreekt voor zich dat zulks ook het geval is wat de Europese spaarrichtlijn betreft.

7) Het ligt voor de hand dat een gedetailleerde toelichting over hoe de informatie ter zake precies wordt aangewend bij de fraudebestrijding niet kan verschaft worden. Maar, het mag duidelijk zijn dat alle gegevens, met in achtneming van een geoorloofd gebruik ervan zoals voorzien in de wettelijke bepalingen ter zake, worden aangewend om de fiscale fraude zo efficiënt mogelijk aan te pakken.