BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
29 mei 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-656

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Luchthaven van Zaventem - Werken - Baangebruik en routegebruik
________
luchthaven
luchtverkeer
lawaai
________
29/5/2015 Verzending vraag
2/9/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-656 d.d. 29 mei 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Van eind mei 2015 tot midden september 2015 worden er werken uitgevoerd aan de landings- en startbanen op de luchthaven van Zaventem.

Daardoor is er geen optimaal gebruik van alle banen mogelijk.

Het is voor iedereen duidelijk dat het dossier van de in Zaventem opstijgende en landende vliegtuigen een rechtstreekse impact heeft op de bevoegdheden van de federale regering, van de Vlaamse regering en van de Brusselse hoofdstedelijke regering. De luchthaven, de vliegroutes en het baangebruik zijn de bevoegdheid van de federale overheid. Leefmilieu en de geluidsnormen zijn de bevoegdheid van de Gewesten (hier het Vlaamse en het Brusselse) en de uitstoot en lawaaihinder is dan weer een gedeelde bevoegdheid voor Volksgezondheid federaal Ún binnen de Gemeenschappen.

Geen ander dossier grijpt bovendien zo in op het leven van de honderdduizenden bewoners rond de luchthaven en op het leven in de gemeenten rond de luchthaven.

Hierdoor dreigt er zich tijdens een van de drukste periodes van het jaar een enorme concentratie van lawaaihinder en vliegverkeer voor te doen boven Haren, Diegem, Neder-Over-Heembeek en de Noordrand.

1. Welke maatregelen heeft de minister genomen om, niettegenstaande de herstellingswerken aan de landings- en startbanen, toch een optimale spreiding van het luchtverkeer rond de luchthaven van Zaventem te bekomen?

2. Welke concrete maatregelen werden er genomen?

3. Hoe zal de minister ervoor zorgen dat alle banen toch optimaal gebruikt kunnen worden?

4. Zal de minister ervoor zorgen dat zowel tijdens de nacht als tijdens de dag zoveel mogelijk vliegroutes kunnen worden genomen om een goede spreiding van de hinder te bekomen?

5. Waarom worden deze werken uitgevoerd tijdens een van de drukste periodes van het jaar?

6. Werd hierover overleg gepleegd met de omliggende gemeenten en met de Gewesten en Gemeenschappen? Zo ja, wanneer en met wie? Zo neen, waarom niet?

7. Waarom werd hierover geen grondige informatie verstrekt aan alle omwonenden?

8. Waarom dreigen weer de Vlaamse gemeenten ten noorden van Brussel en de noordelijke wijken van Brussel enkel het slachtoffer te worden van de maatregelen van de minister?

9. Waarom worden tijdens de nacht vanop baan 25R geen routes met de bocht naar links gevlogen, daar waar dit nochtans zeer gemakkelijk uit te voeren is?

10. Beseft de minister welke enorme weerslag een concentratiepolitiek heeft op het leven en de gezondheid van de omwonenden die het slachtoffer worden van een eenzijdige vriendjespolitiek?

11. Waarom kiest de minister niet voor een eerlijke spreiding van de hinder?

12. Werden de begeleidende maatregelen tijdens de uitvoering van de werken besproken in de regering?

Antwoord ontvangen op 2 september 2015 :

1) & 2) De genomen maatregelen ter aanleiding van de renovatiewerken werden bekendgemaakt in een supplement bij de Aeronautical Information Publication (AIP SUP) van 19 februari 2015. Dit document beschrijft hoofdzakelijk de verschillende fases van de werkzaamheden en hun impact op de slots en de luchthavencapaciteit, alsmede de gevolgen op het preferentiële baangebruik (PRS).

3) Tijdens de werkzaamheden is baan 25L/07R voor het grootste deel van de tijd niet beschikbaar. Belgocontrol stelt alles in het werk om de impact van de werken op het normale preferentiële baangebruik zoveel mogelijk te beperken. Elke afwijking hiervan wordt afgewogen op basis van verschillende parameters, zoals de beschikbaarheid van de banen en taxiwegen, de weersomstandigheden en de verkeersintensiteit. Onvermijdelijk zullen er op bepaalde dagen min of meer opstijgende en landende vliegtuigen bepaalde woonwijken overvliegen.

4) Er zal worden gezorgd voor een evenwichtig gebruik van de beschikbare banen voor zover de weersomstandigheden en de verkeersintensiteit het toelaten.

5) De periode tussen mei en september biedt de meest gunstige omstandigheden om deze werken uit te voeren: langere dagen met zonlicht, statistisch minder kans op regen. Deze factoren vergemakkelijken het werk van de verschillende technische ploegen.

6) De speelruimte die de beperkte beschikbaarheid van de banen biedt, vereiste geen dergelijk overleg. Op de website http://www.batc.be is alle nodige informatie terug te vinden.

7) The Brussels Airport Company heeft meer dan 350 000 folders met gedetailleerde informatie laten rondbrengen in de buurt van de luchthaven. De informatie werd ook meegedeeld aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Europese Unie (EU) en aan Defensie. Ze kan ook worden gedownload op de website van The Brussels Airport Company. Tevens herinner ik aan de vergadering die op 21 april 2015 werd georganiseerd in aanwezigheid van de burgemeesters teneinde de buurtbewoners van de luchthaven te informeren.

8) Het verkeer boven de bedoelde zones zou niet grondig moeten veranderen. De betrokken inwoners zijn geenszins het slachtoffer van de maatregelen van de huidige minister, maar wel van beslissingen uit de vorige legislaturen.

9) Tijdens de werkzaamheden kan Belgocontrol het PRS ‘s nachts volledig toepassen.

10) We volgen de aanbevelingen van de International Civil Aviation Organization (ICAO) waarbij de minst bevolkte zones bij voorkeur worden overgevlogen.

11) & 12) Ik verwijs naar het regeerakkoord voor wat het luchtverkeer en de problematiek van de overvliegende vluchten betreft; het bevat de richtsnoeren en de te bereiken doelstellingen terzake.