BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
13 februari 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-447

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Nieuwe gevangenis in Haren - Bouw en exploitatie
________
strafgevangenis
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
Vlaams Gewest
taalgebruik
gevangenispersoneel
aanwerving
________
13/2/2015 Verzending vraag
13/4/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-447 d.d. 13 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De gevangenis in Haren staat al enige tijd op de planning. Het wordt de grootste gevangenis van het land en ze zal de bestaande gevangenissen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervangen.

Deze gevangenis heeft een rechtstreekse impact op het economisch leven en de veiligheid binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en eveneens, gelet op haar ligging aan de grens met het Vlaams Gewest, op het Vlaams Gewest.

Bovendien is een dergelijke nieuwe en grote gevangenis bij uitstek een zaak waar de federale overheidsdienst Justitie dient samen te werken met de verschillende Gemeenschappen op het vlak van culturele, sportieve en welzijnsactiviteiten. Ook in het kader van de re-integratie van de gedetineerden in de samenleving is zo'n samenwerking noodzakelijk.

1. Wat is de timing voor de bouw van deze gevangenis? Wanneer starten de bouwwerken? Wanneer denkt de minister dat de gevangenis zal worden geopend?

2. Hoe zal de rekrutering van het personeel gebeuren? Zal men prioritair werven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest?

3. Hoe wordt erop toegezien dat de taalwetgeving zal nageleefd worden? Wat zijn de vereisten voor het personeel? Dient het tweetalig Nederland-Frans te zijn?

4. Worden de Gemeenschappen betrokken bij de bouw en bij de exploitatie van deze gevangenis? Zijn er specifieke projecten gepland met het oog op een betere re-integratie binnen de samenleving?

Antwoord ontvangen op 13 april 2015 :

1) De aanvang van de werken blijft momenteel – in de mate alles wat betreft vergunningen perfect verloopt – voorzien begin 2016. Deze werken zullen tweeëndertig maanden duren. De opening is dus voorzien in 2018.

2) De opening van een nieuwe gevangenis leidt tot standplaatsveranderingen van EPI-personeel. De gevangenis in Haren vervangt bestaande capaciteit en dus zal dit zeker en allicht nog meer het geval zijn. De aanwervingen gebeuren via Selor. Selor werft regelmatig aan gericht op een bepaalde regio. Afspraken zijn in die zin nog niet gemaakt, gelet het hiervoor nog te vroeg is.

3) Het terrein dat aangekocht werd ligt deels op Brussels Hoofdstedelijk Gewest en deels op Vlaams Gewest (BHG). De gevangenis zelf ligt op BHG, op het grondgebied van de gemeente Haren en Machelen. Haren maakt deel uit van het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Machelen behoort tot het Vlaams Gewest. Het personeel is bij aanwerving niet tweetalig, doch wordt op de Nederlandstalige of op de Franstalige taalrol aangeworven. De toepassing van de taalwetgeving ligt hem niet per definitie in de tweetaligheid van het personeel, dan wel in het feit dat men elke taalgroep, elke burger en ook de lokale besturen in hun taal moet kunnen bedienen. De toepassing van de taalwetgeving zal dus onder andere moeten blijken uit de concrete inzet van personeel op de werkvloer.

4) Ja. Op 8 januari 2015 was er nog een vergadering met verantwoordelijken van de onderscheiden Gemeenschappen en van de Brusselse diensten. De plannen werden toen overlopen. De gemaakte afspraak is dat zij regelmatig op de hoogte zullen gehouden en betrokken worden (wat betreft de aspecten gelinkt aan hun opdracht) zodat met hun opmerkingen rekening kan gehouden worden. Van de VZW Rode Antraciet kregen we hun « Adviesnota bouw sportinfrastructuur in de nieuwe gevangenissen » : zij zullen geconsulteerd worden inzake sportinfrastructuur.