BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
18 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-347

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
NMBS - Federale besparingen - Invloed op de regionale vervoersmaatschappijen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbaar vervoer
rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
________
18/12/2014 Verzending vraag
3/2/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-347 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks raken aan gemeenschapsbevoegdheden en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook door de besparingen binnen de NMBS zullen er ernstige gevolgen ontstaan voor de regionale vervoersmaatschappijen en op samenwerkingen tussen de federale overheid en de Gewesten.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden door de besparingen die de federale regering opleggen ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek voor de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor het openbaar vervoer ?

4) Wat zijn de rechtstreekse gevolgen voor de regionale vervoersmaatschappijen ?

5) Verschuift de federale overheid sommige lasten zo naar de Gewesten ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2015 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bestudeert momenteel nog welke maatregelen zij zal moeten nemen voor de periode 2015 - 2019 om binnen het vooropgestelde budgettaire kader te blijven.

De NMBS alsook Infrabel werken op dit ogenblik aan een efficiëntieplan ter dekking van het gros van de besparingen die de komende jaren van beide ondernemingen verwacht worden.

Het is bijgevolg nog te vroeg om zelfs ook maar te bepalen welke impact dit zal hebben op de dienstverlening van de NMBS. Veel zal trouwens ook afhangen van de voorwaarden die de federale overheid zal stellen in het nieuw te onderhandelen beheerscontract.

Het is in elk geval niet de bedoeling van de NMBS om kosten af te schuiven op de gewesten. Het doel moet zijn om via een geïntegreerd openbaar vervoersaanbod de globale middelen (federaal en gewestelijk) zo optimaal mogelijk in te zetten.

Het is duidelijk dat vooral op het vlak van het aanbod de NMBS en de regionale vervoersmaatschappijen, die ook besparingen opgelegd kregen, samen zullen moeten nagaan hoe ze tot een geïntegreerd openbaar vervoersaanbod komen dat zo goed mogelijk afgestemd is op de vraag en waarbij de vervoermiddelen zo optimaal en kostenefficiënt mogelijk worden ingezet (trein, bus, lightrail, tram...).