BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
18 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-345

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Federaal beleid voor het openbaar vervoer - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
________
openbaar vervoer
bezuinigingsbeleid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
provinciebegroting
________
18/12/2014 Verzending vraag
8/5/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-345 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het beleid rond openbaar vervoer tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor het openbaar vervoer?

Antwoord ontvangen op 8 mei 2015 :

Wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Infrabel betreft :

1) Er bestaat een Gewestelijk Expresnet (GEN)-overeenkomst van 4 april 2003 die wettelijk verankerd werd en waarin het GEN-basisaanbod wordt gedefinieerd, naast de beschikbare middelen, de uit te voeren studies, het beheer, enz.

Daarnaast bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de Gewesten van 11 oktober 2001 met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan voor 2001-2012 van de NMBS.

2) en 3) Er is nog geen duidelijkheid over welke impact de federale of gewestelijke besparingen zullen hebben op de uitvoering van de bovengenoemde overeenkomsten. Het moderniseringsplan zal in de komende weken worden voorgesteld.

4) De besparingen van de Gewesten kunnen een impact hebben op mogelijke cofinanciering voor gewestelijke prioritaire investeringsprojecten bij de NMBS / Infrabel of op investeringen van de gewesten in het kader van bijvoorbeeld stationsomgevingsprojecten.