BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
18 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-328

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op gezondheids- en welzijnsbeleid
________
gezondheidsbeleid
sociaal welzijn
rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
________
18/12/2014 Verzending vraag
27/1/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-328 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de Gemeenschaps- en Gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook op het vlak van het gezondheidsbeleid en het beleid van de sociale zekerheid werden beslissingen genomen die een ernstige invloed hebben op het beleid van de Gemeenschappen.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden door de besparingen die de federale overheid oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het beleid voor de volksgezondheid voor het beleid van de Gemeenschappen ?

4) Heeft de minister al overleg gepleegd met de collega's van de Gemeenschappen aangaande de federale maatregelen en de gevolgen daarvoor voor de Gemeenschappen ?

Antwoord ontvangen op 27 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

De samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het gezondheidsbeleid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen vormen het onderwerp van de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid.

Voor de protocol- en samenwerkingsakkoorden, dewelke werden goedgekeurd gedurende de vorige legislaturen verwijs ik u naar de volgende link : http://www.health.fgov.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Interministerialconferences/Protocols/index.htm#.VKvtueo5BMs.

De besparingspolitiek van de federale overheid heeft geen invloed op de lopende samenwerkingsprojecten noch op de andere aspecten van het beleid voor de volksgezondheid van de Gemeenschappen en / of Gewesten, bijgevolg dienen er ook geen bestaande projecten te worden gestopt (vragen 1), 2) & 3)).

De Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid binnen deze legislatuur moet nog samengesteld worden. Pas daarna zullen de werkzaamheden worden hervat en zal er meer duidelijkheid komen omtrent de onderwerpen waarrond men in de toekomst wil samenwerken.