BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
27 november 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-242

de Rik Daems (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
________
e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten
________
elektronische handel
bescherming van de consument
consumentenrecht
internetsite
________
27/11/2014Verzending vraag
22/12/2014Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-241
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-242 d.d. 27 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid. Economie, ondernemen, is een gewestbevoegdheid. Het uitbouwen van de e-commerce is belangrijk voor onze economie. Er blijkt echter sprake te zijn van oneerlijke concurrentie door buitenlandse e-commerce websites die de rechten van de consument niet of onvoldoende naleven.

Uit een proef van de Nederlandse Consumentenbond blijkt dat vele webwinkels te laat terugbetalen wanneer de consument ontevreden is over het geleverde goed. In bijna veertig procent van de gevallen wordt het bedrag van teruggestuurde artikelen niet binnen de in de wet voorziene termijnen terugbetaald. In ons land wordt de terugbetaling geregeld in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC), die voortvloeit uit Europese richtlijnen.

Vaak klopt ook de hoogte van het terugbetaalde bedrag niet en worden allerhande kosten aangerekend.

De Consumentenbond bestelde bij 211 webwinkels producten en stuurde die binnen twee weken terug. 65 winkels stortten het bedrag te laat terug en vijftien winkels stortten het helemaal niet terug.

1) Hoe reageert de vice-eersteminister op het Nederlandse onderzoek? Beschikt hij over cijfermateriaal of eigen onderzoek dat deze tendens - het niet naleven van de opzeggings- of annulatietermijn en het niet terugbetalen van de goederen - bevestigt? Zo ja, kan hij die cijfers vrijgeven? Zo neen, behoeft dit geen onderzoek? Kan hij dat toelichten?

2) Kan de vice-eersteminister aangeven of en, zo ja, hoeveel klachten er door consumenten werden ingediend bij de algemene directie Economische Inspectie of bij andere diensten die zich bezighouden met webwinkels? Kan hij meedelen hoeveel (percentage/aantal) klachten buitenlandse webwinkels betroffen? Kan hij toelichten welk type van webwinkels het meeste aanleiding geeft tot klachten?

3) Welke stappen acht de vice-eersteminister aangewezen om webwinkels en e-commerce te vrijwaren van oneerlijke concurrentie door webwinkels die de rechten van de consument met voeten treden? Zullen er initiatieven worden genomen om de consumenten en de eerlijke handelaren beter te beschermen? Kan hij de inhoud ervan toelichten? Wanneer zullen ze in werking treden?

Antwoord ontvangen op 22 december 2014 :

1. De Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, Kleine en middelgrote Ondernemingen(K.M.O.), Middenstand en Energie (FOD Economie) staat voortdurend in contact met haar Europese tegenhangers binnen het netwerk van consumentenbeschermingsautoriteiten, waarbinnen pertinente informatie wordt uitgewisseld. De Economische Inspectie heeft het initiatief genomen tot een algemeen onderzoek inzake e-commerce om na te gaan of de Belgische ondernemingen de nieuwe wetsbepalingen respecteren die sinds 31 mei 2014 van kracht zijn en die voortvloeien uit de omzetting van de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten, en die zijn opgenomen in het Wetboek van economisch recht. De controle is aan de gang en betreft voornamelijk de aan- of afwezigheid van de wettelijk vereiste vermeldingen inzake precontractuele informatie. In tegenstelling tot de consumentenorganisaties beschikt de Economische Inspectie niet over de wettelijke bevoegdheid om aan mystery shopping te doen, een techniek die recentelijk wel mogelijk werd gemaakt in het kader van de controles op financiële diensten, om na te gaan of de wijze waarop de onderneming de overeenkomst uitvoert, in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen die tot doel hebben de consumenten te beschermen.

2. In 2014 heeft de Economische Inspectie, alle inbreuken inbegrepen, 3 137 klachten geanalyseerd die betrekking hadden op elektronische handel. De helft van deze betroffen ondernemingen die niet in België zijn gevestigd. Indien oneerlijke handelspraktijken worden vastgesteld, verricht door ondernemingen gevestigd binnen de Europese Unie, vraagt de Economische Inspectie enerzijds aan de territoriaal bevoegde autoriteit om tussen te komen zodanig dat de inbreuk stopgezet kan worden en anderzijds worden de consumenten uitgenodigd om zich te wenden tot het Europees Centrum voor de Consument waar getracht wordt het contractuele conflict op een vriendschappelijke manier op te lossen. De sectoren die het grootste aantal aan klachten genereren zijn die van de consumentengoederen (informaticaproducten (7,94 %), telecom producten (4,98 %), kleding en schoeisel (5,29 %), cosmetica (4,59 %) en speelgoed (5,13 %)) evenals die van de vrijetijdsdiensten (culturele diensten (7,68 %) en pakketreizen (3,41 %)).

3. Wanneer de Economische Inspectie inbreuken op de economische reglementering vaststelt, treft ze de nodige maatregelen om die illegale praktijken een halt toe te roepen en om misbruiken te bestraffen. Bovendien biedt het nieuwe Wetboek van economisch recht de agenten van de Economische Inspectie in de uitoefening van hun opdracht de mogelijkheid om de ondernemingen inlichtingen en advies te verstrekken, met name over de meest doeltreffende manieren om de bepalingen van het wetboek en van zijn uitvoeringsbesluiten na te leven. Een verspreiding van die adviezen aan de verschillende beroepsfederaties is gepland. Verder stelt de FOD Economie een nuttige tool inzake e-commerce ter beschikking van de consumenten en de ondernemingen, die de consumenten informeert over hun rechten en de ondernemingen over hun plichten, en dat op didactische wijze. De pertinente informatie is beschikbaar op http://infoshopping.be. Tot slot heeft de FOD Economie een sensibiliseringscampagne betreffende e-commerce gelanceerd, zodat de consument in alle veiligheid online kan kopen: https://www.e-shop-defense.be