BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
26 november 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-236

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Organen - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid
________
taalgebruik
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
________
26/11/2014 Verzending vraag
29/1/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-236 d.d. 26 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De taalwetgeving is van openbare orde. Niettegenstaande deze wettelijke realiteit moeten we vaststellen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er niet in slaagt om de taalwetgeving correct te laten toepassen. De vicegouverneur van Brussel is een federale ambtenaar die de opdracht heeft toezicht uit te oefenen op de naleving van de taalwetgeving binnen de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Niettegenstaande tal van vaststellingen van overtredingen en niettegenstaande tal van schorsingen, handelt de Brusselse Hoofdstedelijke regering vaak in strijd met de taalwetgeving. Daar men een paritaire regering heeft, maar er eensgezindheid dient te zijn voor het vernietigen van beslissingen die in strijd zijn met de taalwet, kunnen de Vlaamse leden van de Brusselse Hoofdstedelijke regering geen vuist maken tegen de schending van de taalwetgeving.

1) De federale overheid is bevoegd voor de naleving van de taalwetgeving. Heeft de vice-eersteminister weet van schendingen van de taalwetgeving door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ?

2) Welke maatregelen zal hij nemen om deze schendingen ongedaan te maken ?

3) De federale overheid heeft de mogelijkheid om via een wet in te grijpen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zal hij van deze grondwettelijke bevoegdheid gebruik maken om de taalwetgeving te laten naleven ?

4) Hoe zal hij zijn bevoegdheid gebruiken om de taalwetgeving efficiŽnt te laten toepassen ?

5) Is hij het met me eens dat de naleving een prioritaire aanpak van hem vereist ?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

1.2.4. In toepassing van artikel 7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zijn de Gewesten bevoegd voor het gewoon administratief toezicht op de naleving van de taalwetgeving. In dit geval is in concreto de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd.

3.5. Dit is thans niet aan de orde. De taalwetgeving is van openbare orde en moet permanent nageleefd worden door iedere administratie en ambtenaar.