BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
3 november 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-201

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de eerste minister
________
Herdenkingsplechtigheden voor 100 Jaar Grote Oorlog - Samenwerking met de gewesten en gemeenschappen - Taakverdeling - Koningshuis - Contacten met andere landen
________
Eerste Wereldoorlog
verhouding land-regio
institutionele samenwerking
herdenkingsplechtigheid
Koning en Koninklijke familie
________
3/11/2014 Verzending vraag
5/12/2014 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-201 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Heel het jaar 2014 zijn er in heel het land herdenkingsplechtigheden voor 100 jaar Grote Oorlog. Deze plechtigheden zullen gedurende heel de periode 2014-2018 doorlopen. Vooral de Vlaamse regering lijkt de coördinatie hiervan in handen te hebben, maar ook de federale regering lijkt toch betrokken te zijn bij de organisatie van sommige vieringen.

1) Hoe werden de taken verdeeld tussen de federale regering enerzijds en de Vlaamse of andere deelstaatregeringen anderzijds?

2) Is er hierover permanent contact tussen de verschillende regeringen van het land?

3) Hoe verloopt de samenwerking met de Waalse en Franse Gemeenschapsregering op dit vlak?

4) Zijn er regels betreffende de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Koningshuis op deze plechtigheden? Wat zijn die regels en wie werkt ze uit?

5) Kunnen de gewest- en gemeenschapsregeringen op basis van hun wens gebruik maken van de diensten van de Koning?

6) Hoe verlopen de samenwerkingen met andere landen? Heeft de Vlaamse regering rechtstreeks contact met die landen of speelt de federale regering op dat vlak voor tussenpersoon?

Antwoord ontvangen op 5 december 2014 :

1 tot 3. De Commissaris-generaal en de Adjunct-commissaris-generaal voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog, benoemd bij koninklijk besluit van 23 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012), plegen regelmatig overleg met de coördinatoren die zijn aangesteld door de Regeringen van de deelentiteiten, overeenkomstig hun opdracht.

Er vinden vergaderingen plaats van het Federaal Organisatiecomité uitgebreid met de deelentiteiten.

Het overleg met de deelentiteiten gebeurt met eerbiediging van ieders bevoegdheden, op basis van een gelijkwaardig partnerschap en met aandacht voor een proactieve informatie-uitwisseling.

Deze vergaderingen worden afwisselend voorgezeten door de Commissaris-generaal en een van de coördinatoren van de deelentiteiten.

4 en 5. Uitnodigingen voor Zijne Majesteit de Koning of een lid van de Koninklijke Familie worden aanvaard naargelang het belang en de merites van de gebeurtenis.

6. Deze vraag valt onder de bevoegdheid van de minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken.