BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
31 oktober 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-190

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de eerste minister
________
Samenwerking tussen de federale overheid en de deelregeringen - Overlegcomité - Spanningen - Samenwerkingsklimaat - Initiatieven - Autonomie
________
institutionele samenwerking
verhouding land-regio
Overlegcomité
________
31/10/2014 Verzending vraag
5/12/2014 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-190 d.d. 31 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nu er een federale regering is, is het ook essentieel dat er op tal van terreinen samengewerkt wordt tussen de federale overheid en de deelregeringen. Dat kondigt zich echter eerder problematisch aan. Zeker langs Franstalige zijde zijn er grote spanningen merkbaar tussen de regeringen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enerzijds, en de federale regering, anderzijds. Nochtans behoren vele bevoegdheden tot de verschillende beleidsniveaus en heeft de federale regering ook de samenwerking van de gewesten en gemeenschappen nodig om te komen tot het gewenste resultaat. Dat geldt zeker voor het begrotingsbeleid van dit land en voor onder andere de domeinen veiligheid, arbeid en tewerkstelling. De federale regering zal niet enkel Europa tot vriend moeten maken, maar ook alles op alles moeten zetten om correct om te gaan met de gefedereerde entiteiten.

1) Welke initiatieven zal de eerste minister nemen om een goed draaiend en constructief samenwerkingsfederalisme te realiseren? Wat zal hij doen om de gewesten en gemeenschappen gunstig te stemmen en hen te brengen tot een gemeenschappelijk beleid dat goed is voor alle inwoners van dit land?

2) Op welke wijze zal hij eerbied en respect aan de dag leggen in de samenwerking met de verschillende deelregeringen? De jongste maanden zijn er ook vanwege de eerste minister harde woorden gevallen ten opzichte van de regeringen van het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waartegen zijn partij nu voluit oppositie voert. Hoe zal hij een normaal klimaat van samenwerking kunnen realiseren?

3) Beseft hij dat veel van de maatregelen uit het federale regeerakkoord de medewerking van de gewesten en gemeenschappen zullen vereisen? Hoe zal hij ervoor zorgen dat zijn regering de autonomie van de gewesten en gemeenschappen zal respecteren?

Antwoord ontvangen op 5 december 2014 :

1. De samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus wordt enerzijds verticaal georganiseerd, tussen de federale regering en de regeringen van de deelgebieden, en anderzijds horizontaal, tussen de regeringen van de deelgebieden onderling.

Een stevige basis leggen om het samenwerkingsfederalisme te waarborgen is een van de prioriteiten van de federale regering.

Zoals het regeerakkoord preciseert, menen de partners van de federale regering dat institutionele stabiliteit en verantwoordelijk-heidszin de drijvende krachten moeten zijn van de verschillende bevoegdheidsniveaus die onder meer bevoegd zijn voor de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming.

1. Op het vlak van samenwerking met de deelentiteiten zal de federale regering alles in het werk stellen om een constructieve dialoog te bevorderen en de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus te waarborgen.

2. De federale regering is zich ervan bewust dat het welslagen van de hervormingen die zij heeft ingezet ook afhangt van de coördinatie van de verschillende maatregelen op alle bevoegdheidsniveaus. Ze zal er dus gedurende de hele legislatuur over waken dat er een sereen werkklimaat heerst, met respect voor de autonomie van de Gewesten en de Gemeenschappen.