BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
20 april 2018
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1838

de Güler Turan (sp.a)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Antwerpen-Berchem - Rolstoelgebruikers - Toegankelijkheid - Maatregelen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
Antwerpen
faciliteiten voor gehandicapten
________
20/4/2018 Verzending vraag
14/1/2019 Rappel
18/2/2019 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1838 d.d. 20 april 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De bevoegdheden inzake het vervoer zijn sinds de jaren 1980 verdeeld tussen de Gewesten en de federale Staat, maar het spoorwegvervoer blijft een hoofdzakelijk federale bevoegdheid. De federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer blijft belast met het toezicht op de openbare spoorwegonderneming NMBS, en ziet toe op de naleving van de Europese verordening 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

Het welzijn van de Vlaamse treinreizigers en een efficiënte dienstverlening is gedeeltelijk een Vlaamse aangelegenheid.

In het station van Antwerpen-Berchem, recentelijk gerenoveerd met een mooie grote parking voor mensen met een beperking, is er tot op heden nog steeds een acuut gebrek aan voorzieningen die de toegankelijkheid verbeteren voor rolstoelgebruikers die de trein nemen.

Het station Antwerpen-Berchem beschikt over voldoende parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers. Maar er is niet in begeleiding voorzien voor rolstoelgebruikers en er zijn geen liften om hen naar de treinen te brengen.

Dit lijkt me een groot probleem, mede omdat het station Antwerpen-Berchem fungeert als een groot vertrek- en overstapstation voor heel wat treinreizigers, en dus ook voor rolstoelgebruikers.

Mijn vragen aan de geachte minister :

1) Wanneer zal het station Antwerpen-Berchem volledig toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers ?

2) Wat zijn de planning en het tijdschema hieromtrent ?

3) Is er de nodige samenwerking geweest met andere overheden wat betreft het toegankelijk maken van het station voor rolstoelgebruikers ?

4) Kunnen in afwachting van definitieve oplossingen voor Antwerpen-Berchem, geen minimale maatregelen getroffen worden om de toegankelijkheid naar de perrons op korte termijn te verbeteren ?

5) Wordt bij verbouwings- en renovatiewerken aan stations overleg gepleegd met de gehandicaptenorganisaties voor advies en allerhande nuttige tips ?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2019 :

1) en 2) Om het station van Antwerpen-Berchem integraal toegankelijk te maken moeten de perrons uitgerust worden met liften. Dit vergt een grondige verbouwing van de onderdoorgang en renovatie van de perrons. Bij deze complexe werkzaamheden zijn zowel Infrabel als de NMBS betrokken. Het station moet immers in dienst blijven tijdens de aanpassingen, terwijl de beschikbare ruimte beperkt is en ook de mogelijkheden tot buitendienststelling van de sporen beperkt zijn. Mede hierdoor betekent dit een omvangrijke investering voor de beide ondernemingen. Rekening houdend met de beschikbare middelen voor Infrabel en de NMBS, het aantal dringende behoeften op het spoorwegnet en het nabije volledig uitgeruste en integraal toegankelijke station van Antwerpen-Centraal, werd het project voor de renovatie van de perrons van Antwerpen-Berchem niet opgenomen in de meerjareninvesteringsplannen van Infrabel en de NMBS. De NMBS onderzoekt wel de mogelijkheden om dit project in het volgende investeringsplan op te nemen.

3) en 5) Werkzaamheden met betrekking tot de toegankelijkheid van een station worden op verschillende niveaus afgestemd:

– voor alle projecten waarvoor een vergunning is vereist, vraagt de NMBS verplicht advies aan een toegankelijkheidsbureau;

– de NMBS heeft een driemaandelijks overleg met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap. De NHRPH evalueert onder meer de interne bouwrichtlijnen van de NMBS (Revalor), adviseert de bouwprojecten en behandelt ook toegankelijkheidsaspecten in de ruime betekenis (rollend materieel, assistentie, loketten, …);

– concrete bouwprojecten worden afgestemd met de lokale overheid.

4) De NMBS experimenteert in verschillende stations met het gebruik van trapliften. Het betreft een elektrisch platform dat wordt geïnstalleerd op de vaste trappen naar de perrons, aanpasbaar aan de meest voorkomende trapconfiguraties. Het laadvermogen is voldoende hoog zodat ook de klanten met een elektrische rolstoel er gebruik van kunnen maken. De bediening gebeurt steeds met assistentie van NMBS-personeel. De NMBS onderzoekt de mogelijkheid om dit als tijdelijke maatregel in te zetten in Antwerpen-Berchem.