BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
23 oktober 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-156

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Justitie - Zorgpersoneel - Justitiehuizen - Justitieassistenten - Niet-verlenging van tijdelijke contracten - Stand van zaken
________
rechtsbijstand
vervangende straf
________
23/10/2014 Verzending vraag
23/7/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-156 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf 1 januari 2013 schrapt Justitie zestien banen, door het niet verlengen van tijdelijke contracten voor justitieassistenten. Justitieassistenten verzorgen o.a. de begeleiding en toezicht op gedetineerden met een enkelband of veroordeelden tot een werkstraf. Het schrappen van juist deze banen klinkt minstens eigenaardig, omdat de volledige zorg- en begeleidingsomkadering van gedetineerden en ge´nterneerden al vele jaren in het slop zit. Deze toestand verergert steeds. Tegelijkertijd neemt het aantal veroordeelden met een enkelband toe, waarbij men kan veronderstellen dat ook de bijhorende opvolging groeit. Toch stelde de minister in een reactie op een verontruste vakbond, dat deze zestien mensen niet meer nodig zijn omdat de achterstand bij de enkelbanden ondertussen werd weggewerkt en omdat er nu meer justitieassistenten zijn dan enkele jaren geleden.

Hierover de volgende vragen.

1) Hoeveel justitieassistenten uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE) waren er werkzaam bij Justitie op 1/12/2010 en hoeveel op 1/12/2013?

2) Hoe verklaart de geachte minister de overbodigheid van zestien justitieassistenten op een moment dat er steeds meer veroordeelden met een enkelband zijn en hun opvolging/begeleiding dus ook in omvang toeneemt?

3) Indien de zestien justitieassistenten inderdaad - omwille toegenomen enkelbanden - overbodig werden op dit domein, zijn er dan geen andere noden waarvoor zij kunnen werken?

4) Als algemene vraag: hoe verklaart de geachte minister de vermindering van zorgpersoneel binnen justitie op een moment dat de bewijzen van een ontzettend tekort aan zorg, begeleiding nooit tevoren zo acuut en ostentatief waren?

Antwoord ontvangen op 23 juli 2015 :

1) Het overzicht van het aantal voltijds equivalenten (VTE) justitieassistenten op 1 december 2010 en 1 december 2013 wordt in bijlage bijgevoegd.

2) De stijging van het aantal plaatsingen onder elektronisch toezicht heeft voornamelijk betrekking op de veroordeelden tot een gevangenisstraf van minder dan drie jaar. De tussenkomst van de justitieassistent is dus beperkt voor die categorie van veroordeelden.

3) De personeelsleden die in dienst zijn gekomen werden aangenomen met een contract voor bepaalde duur tot 31 december 2013. Bij hun aanwerving werden zij hierover duidelijk ingelicht. Gezien de federale besparingen, waaraan alle federale overheidsdiensten onderhevig zijn, dienden er inderdaad zestien van deze contracten te worden beëindigen. Dit is gebeurd in samenspraak met de regionale directeurs en op die plaatsen waar de achterstand in de behandeling van de dossiers het kleinst was.

De gegeven economische context van besparingen bij alle federale overheidsdiensten leidt er onvermijdelijk toe dat er meer moet gepresteerd worden met minder middelen en dat er binnen alle diensten van Justitie nagedacht moet worden over de best mogelijke manier om het werk effectief en efficiënt uit te voeren.

4) Uit bijgevoegde tabel kan worden afgeleid dat het aantal personeelsleden binnen de justitiehuizen op 1 december 2013 beduidend hoger lag dan in 2010. Dankzij die verhoging konden de historisch lange wachtlijsten binnen de dienst worden weggewerkt. Het personeelsbestand is dus niet gedaald, ook al konden bepaalde contracten inderdaad niet worden verlengd in 2014. Tezelfdertijd werden de procedures geoptimaliseerd, teneinde de administratieve lasten te verminderen en aldus de justitieassistenten in staat te stellen om zich te focussen op de follow-up van de veroordeelden.

JUSTITIEHUIZEN

JUSTITIEEL TECHNISCH DESKUNDIGEN

 

01/12/2010

01/12/2013

Antwerpen

57.77

65.2

Arlon

10.5

9.9

Brugge

28.9

30.4

Bruxelles FR

87.5

86.35

Brussel NL

20.76

20.1

Charleroi

53.5

51.1

Dendermonde

40.4

38.2

Dinant

14.6

14.84

Eupen

4.3

4.9

Gent

47.2

47.1

Hasselt

25.6

27.5

Huy

16.6

16.1

Ieper

7.4

9.2

Kortrijk

19.7

23.7

Liège

78.8

80.84

Leuven

36.2

39.4

Marche-en-Famenne

10.3

11.1

Mechelen

27.8

26.1

Mons

28.4

29.78

Namur

28.1

25.9

Neufchâteau

7.5

8.2

Nivelles

18.7

24.44

Oudenaarde

17.3

19.7

Tongeren

21.5

21.8

Tournai

22

22.6

Turnhout

25.6

28.4

Verviers

21.9

22.3

Veurne

10.36

8.6

TOTAL

789.19

813.75