BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
12 juni 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1481

de GŁler Turan (sp.a)

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
________
Ondernemerscultuur - Verbetering - LeeftijdscategorieŽn - Doelgroepen
________
kleine en middelgrote onderneming
steun aan ondernemingen
jongere
startende onderneming
ondernemingsgeest
________
12/6/2017 Verzending vraag
13/7/2017 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1481 d.d. 12 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn federaal KMO-plan spreekt de minister zich uit over het verhogen van de ondernemersgraad in BelgiŽ, maar ook over een significante verbetering van de ondernemerscultuur in BelgiŽ en de beeldvorming die over ondernemers bestaat.

Het stimuleren van ondernemerszin en versterking van ondernemerschapsvaardigheden vanaf de jeugd tot het einde van de professionele loopbaan is een belangrijk werkpunt van de federale regering.

Het moet immers voor elke Belgische inwoner een valabele keuze worden om uit te groeien tot een succesvolle ondernemer, maar ook om het stigma op falen te doen verdwijnen en de leercurve van ondernemers in een positief daglicht te stellen.

Graag stelde ik de volgende vragen aan de minister:

1) Kan de minister een overzicht geven van de acties die de voorbije jaren opgezet zijn om de beeldvorming rond ondernemerschap vanaf jonge leeftijd tot op het einde van de professionele loopbaan aantrekkelijk te maken voor de doelgroep van allochtonen in de diverse leeftijdscategorieŽn?

2) Is er sprake van logistieke en financiŽle ondersteuning die gaat naar jeugdorganisaties die functioneren als toegangspoort naar het ondernemerschap? Zo ja, kan de minister ons ook meegeven welke jeugdorganisaties dit dan zijn en welke vorm van logistieke en financiŽle steun zij krijgen?

3) Is er aandacht voor jeugdinstellingen om jongeren ook daar te informeren, te ondersteunen en te begeleiden inzake ondernemerschapsaspecten?

4) Bereikt de minister ook jeugdorganisaties met een allochtone basis of achtergrond die jongeren informeren en begeleiden naar het ondernemerschap? Zo ja, welke zijn dit? Zo neen, acht de minister dit niet opportuun?

Antwoord ontvangen op 13 juli 2017 :

Zoals u weet, is voor mij het aanmoedigen van het ondernemerschap bij de jonge generaties een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De invoering van het statuut van student-ondernemer op 1 januari 2017, een van de sleutelmaatregelen van mijn KMO-plan, beantwoordt aan deze behoefte. Dit innoverende statuut zal veel jongeren van alle origines die in België aanwezig zijn ertoe aanzetten om de realiteit van het ondernemerschap te leren kennen van bij het begin van hun hogere studies. 

In grote lijnen heeft het nieuwe statuut betrekking op de studenten-ondernemers van 18 tot 25 jaar oud, ingeschreven om regelmatig lessen te volgen in een onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België. Inhoudelijk bevat het een gunstig bijdragestelsel, het behoud van sociale rechten als begunstigde van afgeleide rechten en de hoedanigheid van persoon ten laste op fiscaal vlak. 

U hebt gezien dat het KMO-plan een as ondernemerschap bevat die gericht is op het wegwerken van de hindernissen die mensen verhinderen te kiezen voor een loopbaan als zelfstandige. Naar mijn mening is dit aspect niet alleen gericht op jongeren of start-ups; een werknemer die er bijvoorbeeld voor kiest om zijn beroepsloopbaan over een andere boeg te gooien en een activiteit als ambachtsman in hoofdberoep te ontwikkelen, verdient evenveel aandacht.  

Naast het bovenvermelde nieuwe statuut van student-ondernemer, werk ik aan de opwaardering van het zelfstandigenstatuut in het zog van mijn voorgangster. De hervormingen die ik heb opgestart of voltooid, willen onze medeburgers een duidelijk signaal geven: het is mogelijk zich volledig toe te leggen op een activiteit, creatief te zijn, zijn eigen job en activiteit te creëren, en dit terwijl men geniet van een waardige sociale bescherming. Denk maar aan de gelijkschakeling van het minimumpensioen met dat van de werknemers, de creatie van het overbruggingsrecht of nog de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen die mikt op een betere overeenstemming met de economische realiteit van de zelfstandigen. 

Bewustmakingsacties zoals de promotie van succesverhalen of het delen van ervaringen van ondernemers, lijken me goede instrumenten voor de bevordering van het ondernemerschap. Jongeren vormen een bevoorrechte doelgroep in dit kader. Wij kruisen op dit vlak de bevoegdheden van de Gewesten en Gemeenschappen, en in het bijzonder de bevoegdheid inzake onderwijs. Ik steun deze initiatieven, of het nu gaat om private of publieke. 

Meer in het algemeen en in het kader van haar bevoegdheden, voert de federale regering een beleid dat het economische dynamisme van ons land ondersteunt. Het zal u niet ontgaan zijn dat de regering al hervormingen heeft doorgevoerd op de arbeidsmarkt, inzake de financiering van ondernemingen (ook door particulieren en financieringsplatformen), of nog op fiscaal en sociaal vlak.

Wij merken al enkele maanden dat instellingen zoals het Federaal Planbureau of de Nationale Bank van België een duidelijke verbetering zien van de economische fundamenten van België. De hervormingen werpen hun vruchten af. 

Voor het overige verwijs ik naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr.6-1480. De acties inzake beeldvorming rond ondernemerschap en jeugdorganisaties behoren tot het bevoegdheidsdomein van de gewesten en de gemeenschappen.