BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
12 juni 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1480

de Güler Turan (sp.a)

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
________
Ondernemerschap - Stimuleren - Allochtonen en nieuwkomers
________
kleine en middelgrote onderneming
ondernemer
migrant
steun aan ondernemingen
vluchtelingenhulp
ondernemingsgeest
________
12/6/2017 Verzending vraag
13/7/2017 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1480 d.d. 12 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ondernemerschap bevorderen is één van de kerntaken van de minister in zijn KMO-plan.

Hiervoor zet de minister heel wat acties op om (potentiële) ondernemers te ondersteunen bij hun ondernemersambities en bij het wegnemen van drempels en obstakels die ondernemers individueel kunnen ervaren.

De doelgroep die de minister ook zou moeten kunnen bereiken, is vooral de grote groep van individuen die warm kunnen of willen worden gemaakt om hun eigen zaak op te starten, uit te bouwen of te versterken, om uiteindelijk uit te groeien tot een succesvolle ondernemer.

Graag stelde ik de volgende vragen aan de minister:

- Wat is voor de minister de definitie van de doelgroep "allochtonen" en "nieuwkomers" in zijn beleid inzake het stimuleren en versterken van ondernemerschap?

- In welke mate heeft de minister aandacht voor de doelgroep van allochtonen en nieuwkomers die warm kunnen of willen gemaakt worden om hun eigen zaak op te starten, uit te bouwen of te versterken?

- Met welke programma's en acties ondersteunt de minister de doelgroep van nieuwkomers (inclusief vluchtelingen/asielzoekers) en allochtonen in hun ambitie om een zelfstandige activiteit op te bouwen? Zijn hier ook andere (specifieke) partnerorganisaties bij betrokken? Zo ja, welke zijn dit?

- Hoeveel middelen zijn er in 2015 en 2016 aan projecten toegewezen voor specifieke acties die gericht zijn op ondernemerschap bij allochtonen, nieuwkomers en asielzoekers/vluchtelingen ?

- Welke acties inzake communicatie op maat van allochtonen, nieuwkomers en asielzoekers/vluchtelingen lopen er momenteel? Welke meetbare resultaten kan de minister op dit vlak voorleggen?

- Welke acties werden opgezet voor een specifieke en actieve benadering van de doelgroep allochtone ondernemers, nieuwkomers en asielzoekers/vluchtelingen, om hen een beter overzicht te geven van het breed aanbod en de vele mogelijkheden die voorhanden zijn om hun ambitie als succesvolle starter en ondernemer te realiseren?

Antwoord ontvangen op 13 juli 2017 :

1.

De overeengekomen definitie met instanties op het federaal niveau van personen met buitenlandse herkomst is de volgende: de personen die legaal en langdurig in België verblijven en die voldoen aan één van de onderstaande criteria:

- De huidige nationaliteit van de persoon is niet de Belgische nationaliteit;

- De geboortenationaliteit van de persoon is niet de Belgische nationaliteit;

- De geboortenationaliteit van de vader is niet de Belgische nationaliteit;

- De geboortenationaliteit van de moeder is niet de Belgische nationaliteit.

2.

Ik ben mij bewust van het feit dat de migratie een economische opportuniteit kan zijn. In mijn algemene beleidsnota van 27 oktober 2016 heb ik tot doel gesteld om goede praktijken te identificeren die de socio-economische integratie bevorderen en die een opwaardering kunnen betekenen voor de KMO’s. Een onderzoek van mijn administratie gaf aan dat er momenteel weinig kwantitatieve data met betrekking tot migrantenondernemerschap in België bestaat waardoor een specifieke becijfering van de ondernemers van vreemde herkomst in België een meerwaarde zou betekenen. Ik heb mijn administratie dan ook de opdracht gegeven om een barometer van migrantenondernemerschap op te nemen in de boordtabel van de KMO’s en de zelfstandige ondernemers.

Mijn administratie heeft ook de goede praktijken beschreven in het boek “promoting and supporting Migrant Entrepreneurship” van augustus 2016 van de Europese Commissie geanalyseerd. Op basis van de aanbevelingen van mijn administratie zal ik maatregelen uitwerken.

3-6. Naast de algemene beleidsmaatregelen die ik heb genomen ter bevordering van de KMO’s ben ik momenteel aan het bekijken welke maatregelen ik specifiek kan uitwerken ter bevordering van het migrantenondernemerschap.

Wat betreft de erkende vluchtelingen en de subsidiair beschermden, wil ik uw aandacht vestigen op de maatregelen die ik genomen heb in mijn functie als minister van Maatschappelijke Integratie. In het kader van de asielcrisis werd een bijkomende toelage van 10 % van het bedrag van het leefloon toegekend aan de OCMW’s voor elke erkende vluchteling of subsidiair beschermde die een leefloon geniet (of equivalent). Zij wordt toegekend aan alle OCMW’s, voor alle vluchtelingen (subsidiair beschermden) van wie het OCMW de situatie beheert in 2016 en 2017. Dat komt overeen met 12,7 miljoen euro in 2017.

Deze ondersteuning past binnen het streven en de dynamiek van deze regering om mensen te activeren en zo snel mogelijk naar zelfredzaamheid te leiden.

Een uitstap uit het OCMW zal evenwel pas mogelijk zijn wanneer deze personen zich in een stabiele situatie bevinden: zij moeten een dak boven het hoofd hebben, hun kinderen moeten naar school kunnen gaan, enzovoort.

Dit vereist veel coördinatie van de OCMW’s met de private huurmarkt, de gemeenten, de opvangcentra, de scholen, de sociale en financiële instellingen…

Het is volledig denkbaar dat de OCMW’s ook elke erkende vluchteling of subsidiair beschermde ondersteunen in hun stappen om zelfstandige te worden.