BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
2 december 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1157

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________
Verkeersveiligheid - Begeleiding van de Koning - Schenden van de verkeerswetgeving - Overleg met de Gewesten
________
privilege
politie
wegverkeer
verkeersveiligheid
overtreding van het verkeersreglement
Koning en Koninklijke familie
________
2/12/2016 Verzending vraag
26/1/2017 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1157 d.d. 2 december 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke dag rijdt de koninklijke escorte van het paleis van Laken naar het paleis van Brussel. Steeds opnieuw hoort daar groot machtsvertoon bij. Bereden politie zet de straten af. Er wordt veelvuldig door het rood gereden, andere verkeersregels worden consequent aan de laars gelapt. De koninklijke wagen snijdt voetgangers de weg af die de straat oversteken. Soms, in geval van files, wordt de tegenovergestelde rijstrook gebruikt of wordt op fietspaden en soms op voetpaden gereden. Kortom, in plaats van het goede voorbeeld te geven, worden de verkeersregels massaal overtreden en wordt de veiligheid van de andere weggebruikers in gevaar gebracht.

Voor de verkeersveiligheid zijn de Gewesten steeds meer bevoegd, maar natuurlijk heeft de federale overheid een belangrijke vinger in de pap, omdat deze politiediensten onder de federale bevoegdheid vallen.

Of deze rijstijl en het gebruik van de sirenes en zwaailichten ook noodzakelijk zijn, is uiteraard moeilijk te beoordelen. Men kan niet beweren dat het respecteren van de verkeersregels de veiligheid van de Koning in gevaar brengt. Men kan niet beweren dat het respecteren van de verkeersregels het functioneren van de Staat in het gedrang brengt. Integendeel.

De vraag is trouwens of de Koning zelf staat op dit privilege dat op geen enkele wijze een wettelijke basis heeft. Nergens staat dat de Koning zich niet moet houden aan de verkeersregels. Nergens staat dat de Koning de verkeersveiligheid van anderen in gevaar mag brengen.

Waarom gebeurt dit dan permanent ?

De Gewesten ondernemen nochtans ernstige pogingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hoe denkt de geachte minister dat het overkomt bij duizenden landgenoten wanneer de Koning, al dan niet vrijwillig, permanent de verkeersregels overtreedt ?

1) Welke gedragsregels bestaan hierover ? Wat is de wettelijk basis hiervan ?

2) Is het niet interessanter voor het Staatshoofd om niet in een fictieve wereld te leven, maar de verkeersproblemen daadwerkelijk te ervaren door gewoon, zoals duizenden anderen, de verkeersregels na te leven en geduldig en hoffelijk in het verkeer te zijn ?

3) Zorgt dit soort gedrag niet net voor een negatieve houding tegenover het Koningshuis ?

4) Worden de Gewesten betrokken bij deze regelgeving ? Is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de hoogte van het systematisch schenden van zijn verkeersregels door het Staatshoofd ? Werd daarover overleg gepleegd ? Werd er eigenlijk ooit aan het Staatshoofd gevraagd wat hij zelf vindt van deze praktijken, die hij vermoedelijk gewoon moet ondergaan ?

5) Wat zal hij doen om dit veelvuldig schenden van de verkeersregels door de politionele begeleiding van het Staatshoofd aan banden te leggen ?

6) Wie is er tot slot verantwoordelijk indien er kinderen of ouderen het slachtoffer worden van het roekeloze rijgedrag van de chauffeur en de begeleiders van de Koning ?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2017 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

De bescherming van het Staatshoofd wordt bij wet toevertrouwd aan de federale politie (1). De federale politie voorziet hiertoe in een veiligheidsdetachement bij de koninklijke paleizen (VDKP).

VDKP verzekert de permanente bescherming van het Staatshoofd, ook ter gelegenheid van verplaatsingen van het Staatshoofd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hiervoor worden veiligheidsescortes georganiseerd, met inzet van prioritaire voertuigen en van specifiek hiertoe opgeleide bestuurders, waarbij de wegcode (2) wordt toegepast en waarbij wordt gewaakt over het maximaal beperken van de hinder voor de andere weggebruikers, zonder de beschermingsopdracht evenwel in het gedrang te brengen.

De gedragsregels voor het gebruik van sirenes zijn omschreven in het wegverkeersreglement. Deze materie is een federale bevoegdheid.

De verantwoordelijkheid voor een ongeval waarin een veiligheidsescorte is betrokken blijft een feitenkwestie en wordt beoordeeld door de bevoegde rechter.

Ik heb verder geen weet van klachten van weggebruikers over de wijze waarop deze veiligheidsescortes worden uitgevoerd.

(1) Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus en Koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 augustus 2014

(2) Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg