BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2015-2016
________
5 oktober 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1054

de Jacques Brotchi (MR)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Mobile Health-toepassingen - Proefprojecten - Selectieprocedure - Tijdschema - Selectiecriteria - Betrokkenheid van het Fonds national de la recherche scientifique en van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
________
mobiele telefoon
telezorg
aanbesteding bij inschrijving
mobiele communicatie
e-gezondheid
overheidsopdrachten
________
5/10/2016Verzending vraag
30/11/2016Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1054 d.d. 5 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

De mobiele gezondheidszorg is in volle uitbreiding en de federale regering heeft het goed begrepen. Begin juni 2016 werd 3,25 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van proefprojecten voor digitale toepassingen in de gezondheidszorg. De financiering loopt dit jaar en volgend jaar. Voor vijf domeinen van de gezondheidszorg werd een projectoproep gelanceerd: diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiŽnten met chronische pijn. De projecten konden tot 30 september 2016 worden ingediend.

1) Kunt u ons informatie verschaffen over het verdere verloop van de selectieprocedure?

2) Wat is het tijdschema?

3) Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten die zullen worden geselecteerd?

4) Zullen de projectindieners na afloop van de selectieprocedure feedback krijgen?

5) Zullen het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek overigens bij de selectieprocedure, de follow-up of de voortzetting van de proefprojecten worden betrokken?

Antwoord ontvangen op 30 november 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) & 2) De projectoproep is op vrijdag 30 september 2016 om middernacht afgesloten. Er werden achtennegentig projecten ingediend. Op basis van de dossiers heeft de jury (samengesteld uit zeven experten van de drie administraties (federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)) en twee waarnemers, namelijk de projectleider en een vertegenwoordiger van de beleidscel), drieëndertig projecten gekozen. Aan elk project wordt de gelegenheid geboden om een korte presentatie voor de jury te geven en de vragen te beantwoorden. Die presentaties vonden plaats op twee dagen (7 en 10 november 2016). Voor de gekozen projecten zal in januari 2017 een laatste samenkomst plaatsvinden om de budgettaire aspecten van het project te bespreken.

3) De criteria die werden toegepast om de zesendertig projecten te selecteren, zijn administratief (indiening van de dossiers binnen de voorgeschreven termijnen en in de opgelegde vorm), inhoudelijk (« evidence based » project), budgettair (financieel model, kost versus return) en technisch (beveiliging van de gegevens, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, authentificatie, de interoperabiliteit met de bestaande e-diensten, certificatie van medische devices).

4) De projecten hebben bij elke fase een boodschap ontvangen waarin zij op de hoogte werden gebracht van het lot van hun dossier.

5) Het Fonds wetenschappelijk onderzoek heeft als opdracht het fundamentele wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen in het kader van initiatieven die door de onderzoekers worden voorgesteld. Het Fonds bevordert de productie en de ontwikkeling van de kennis door enerzijds de onderzoekers individueel en financieel te ondersteunen en anderzijds onderzoeksprogramma's in de laboratoria te ondersteunen. Zoals u hebt begrepen, is actiepunt 19 niet gericht op fundamenteel onderzoek maar op de concrete aanwending van mobiele applicaties door zorgverleners.